Email us

aps.biig@gmail.com

Email Us

aps.biig@gmail.com

APS

PRIVILEGE

OUR PROFESSIONALS ARE READY!

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้าน boi การส่งเสริมการลงทุน
ให้บริการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน บริการให้คำปรึกษา

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
ด้าน boi การส่งเสริมการลงทุน
ให้บริการยื่นขอรับการส่งเสริม
การลงทุน บริการให้คำปรึกษา

ส่วนหนึ่งของลูกค้าของเรา

OUR TEAM

ทีมงานของเรา

บุคลากรของ APS พร้อมให้การบริการ และให้คำปรึกษา รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรของ APS พร้อมให้การบริการ และให้คำปรึกษา รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณอภิศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน

Mr. Apisak Apirakyothin

ตำแหน่ง : President

คุณอัญชลี อภิรักษ์โยธิน

Mrs. Anchalee Apirakyothin

ตำแหน่ง : General Manager

คุณคณวัฒน์ อภิรักษ์โยธิน

Mr. Kanawat Apirakyothin

ตำแหน่ง : Executive Officer

รับคำปรึกษาเพิ่มเติม

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดต่องานราชการ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ให้บริการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ติดต่อสมาคมสโมสรนักลงทุน กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมโรงงาน กรมธุรกิจคนต่างด้าว
กรมพัฒนาธุรกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดต่องานราชการ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้าน
เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ให้บริการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ติดต่อสมาคมสโมสรนักลงทุน กรมศุลกากร กรมสรรพากร
กรมโรงงาน กรมธุรกิจคนต่างด้าว
กรมพัฒนาธุรกิจ และหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

Congratulations