จดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนธุรกิจ (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , นิติบุคคล)
เจ้าของกิจการมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกอบกิจการ เจ้าของกิจการใด ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับต่อเนื่องวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้จดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานบริการจดทะเบียนต่าง ๆ หลักฐาน / เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
1. การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
3. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทจำกัด
4. การเพิ่มทุนของบริษัทจำกัด
5. การจดทะเบียนเลิก และ ชำระบัญชีบริษัทจำกัด
6. การจดทะเบียนเลิก และ ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
7. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด
8. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประเภทหุ้นส่วน
9. การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
10. การจดทะเบียนแปรสภาพ ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

 

การจดทะเบียนธุรกิจ (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , นิติบุคคล)

เจ้าของกิจการมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกอบกิจการ เจ้าของกิจการใด ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับต่อเนื่องวันละไม่เกิน100 บาท จนกว่าจะได้จดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานบริการจดทะเบียนต่าง ๆ หลักฐาน / เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์

1.  การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด Download
2.  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด Download
3.  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทจำกัด Download
4.  การเพิ่มทุนของบริษัทจำกัด Download
5.  การจดทะเบียนเลิก และ ชำระบัญชีบริษัทจำกัด

Download

6.  การจดทะเบียนเลิก และ ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

Download

7.  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด Download
8.  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประเภทหุ้นส่วน

Download

9.  การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

Download

10. การจดทะเบียนแปรสภาพ ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

Download

พบปัญหาในการ download ข้อมูล กรุณาแจ้งมาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มา : ศูยน์ข้อมุลข่าวสาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

ข่าวสาร APS

 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  สานักงานใหญ่ข้ามชาติ (International Headquarters: IHQ)ให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ (ใน/ต่างประเทศ) การให้บริการสนับสนุน การให้บริการสนับสนุน ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานธุรกิจ..... Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • Board Of Investment (BOI) に関するサービス >

  Board Of Investment (BOI) に関するサービス 外国人がタイ国内において仕事をするには、滞在許可証(ビザ)及び労働許可証を取得しなければなりません。 私達は滞在許可証(ビザ)及び労働許可証の申請を被申請者に代わって行います。 ビザの種類の変更、認証の変更についても1年を通して、経験豊富な熟練した職員が徹底して行います。 各種サービス ・各種アドバイス ・Board Of Investment (BOI) セミナーの開催 ・書類作成 ・ Board Of Investment (BOI) Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  BOI投資推奨ゾーン BOIは、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 第1ゾーン バンコク首都圏6県 バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットブラカーン、サムットサーコーン 第2ゾーン 首都圏周辺12県 プーケット、カンチャナブリ、チャチンサオ、チョンブリ、ナコンナーヨック、アユタヤ、ラヨン、ラッチャブリ、サムットソンクラーム、サラブリ、スパンブリ、アントーン 第3ゾーン 全58県 さらに2つのゾーンに分けられる 36県 クラビー、カンペンペット、コンケン、チャンタブリ、チャイナート、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、タラン、タラート、ターク、ナンコンラーチャシマー、ナコンシータマラート、ナコンサワン、プラチュアプキリカン、プラチンブリ、パンガー、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペチャブリ、ペチャブーン、ムクダハン、メーホンソン、ラノーン、ロップブリ、ラムパーン、ラムプーン、ローイ、ソンクラー、サケーオ、シンブリ、スコタイ、スラタニ、ウタラディット、ウタイタニ ガラシン、ナコンパノム、ナラティワート、ナーン、ブリラム、パタニ、パヤオ、プレー、マハーサラカム、ヤソトン、ヤラー、ローイエット、シーサケート、サコンナコン、サトゥーン、スリン、ノーングブアラムプー、チャイヤプーム、ノンカイ、ウボンラッチャタニー、ウドンタニー、アムナートジャラーン 第3ゾーン内、各県への投資推奨 主な権利と特典の一覧 税制上の特典 1. 第1ゾーン バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカーン、サムットサーコーンに立地した奨励プロジェクト。 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.