ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน

 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน (พ.ศ. 2558 – 2564)

    

หลักเกณฑ์และประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน 

วิสัยทัศน์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี

 ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุน ของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 นโยบายส่งเสริมการลงทุน 6 ประเด็นสำคัญ 

1. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้าง มูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการ แข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

2. ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า

4. ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการสร้างความมั่นคงในพื้นที่

5. ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6. ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก

 

 

ตัวอย่างประเภทกิจการในกลุ่ม A

กลุ่ม ตัวอย่างประเภท
A1

- กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel)

- กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

- กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

- กิจการวิจัยและพัฒนา

A2

- กิจการผลิตสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ

- กิจการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ

- กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสู

- กิจการผลิตชิ้นส่วนในกลุ่ม Organics and Printed Electronics (OPE)

- กิจการผลิตสารออกฤทธิ์สำคัญในยา (Active Pharmaceutical Ingredients)

- กิจการขนส่งสินค้าทางราง

A3

- กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน และสารป้องกัน กำจัดศัตรูพืชชีวภัณฑ์

- กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

- กิจการผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานพาหนะ

- กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

A4

- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร - กิจการผลิตเส้นใยรีไซเคิล (Recycled Fiber) - กิจการอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment)

- กิจการประกอบเครื่องจักร และ/หรือ อุปกรณ์เครื่องจักร - กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษปลอดเชื้อ

 

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) 

1. Merit เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 

จำนวนภาษีเงินได้ที่จะได้รับยกเว้นเพิ่มเติม ให้คำนวณจากเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ ตามสัดส่วนที่กำหนด (%) 

ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย วงเงินเพิ่มเติม

1. R&D ทั้งทำเอง ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือร่วม

วิจัยกับองค์กรในต่างประเทศ

200%

2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร

สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง

สถาบันวิจัย หน่วยงานรัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตามที่ คณะกรรมการเห็นชอบ

100%

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจาก

แหล่งในประเทศ

100%
4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 100%

5. การพัฒนา Local Supplier ที่มีหุ้นไทยไม่น้อยกว่า

51% ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และการ

ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

100%

6. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งทำเอง

หรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ ตามที่คณะกรรมการ

เห็นชอบ

100%

 

 ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามสัดส่วนเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม (พร้อมวงเงินเพิ่มเติม)
1% หรือ > 200 ลบ. 1 ปี
2% หรือ > 400 ลบ. 2 ปี
3% หรือ > 600 ลบ. 3 ปี

 

2. Merit เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

ตั้งสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดของประเทศ 20 จังหวัด 

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 3 ปี หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 และ A2 ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี อยู่แล้ว จะให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี

- ได้รับสิทธิหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาได้ 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี และหักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน

* กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ 

[ไม่รวมพื้นที่ชายแดนภาคใต้และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นมาตรการพิเศษต่างหาก] 

3. Merit เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

ตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 1 ปี 

หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ 

1. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 

- ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตร กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนและกิจการตัดโลหะ ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 10% 

- ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย 

- โครงการลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ต้องได้รับ ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี

- สำหรับกิจการสัมปทานและแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จะใช้แนวทางพิจารณาตามมติ ครม. เมื่อปี 2541 และปี 2547

2. การป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

- ต้องมีแนวทางและมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องสถานที่ตั้งและวิธีจัดการมลพิษ

- กรณีกิจการใดมีรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่องที่อยู่ในข่ายต้องทำ EIA ให้โครงการหรือกิจการนั้นต้องปฏิบัติตาม กม.ว่าด้วยสิ่งแวดล้อม หรือมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องด้วย

- โครงการที่ตั้งในจังหวัดระยอง ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานฯ ที่ ป.1/2554 

3. เงินลงทุนขั้นต่ำ และความเป็นไปได้ของโครงการ

-ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการซอฟต์แวร์ กิจการวิจัยและพัฒนาจะพิจารณาเงินลงทุนขั้นต่ำจากเงินเดือนบุคลากรเฉพาะด้านที่กำหนด เป็นเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี

- ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 สำหรับโครงการริเริ่ม ส่วนโครงการขยาย จะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณี

- โครงการที่มีเงินลงทุนมากกว่า 750 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ต้องแนบรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

นโยบายพิเศษอื่นๆ

* นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

* นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ข่าวสาร APS

 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  สานักงานใหญ่ข้ามชาติ (International Headquarters: IHQ)ให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ (ใน/ต่างประเทศ) การให้บริการสนับสนุน การให้บริการสนับสนุน ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานธุรกิจ..... Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • Board Of Investment (BOI) に関するサービス >

  Board Of Investment (BOI) に関するサービス 外国人がタイ国内において仕事をするには、滞在許可証(ビザ)及び労働許可証を取得しなければなりません。 私達は滞在許可証(ビザ)及び労働許可証の申請を被申請者に代わって行います。 ビザの種類の変更、認証の変更についても1年を通して、経験豊富な熟練した職員が徹底して行います。 各種サービス ・各種アドバイス ・Board Of Investment (BOI) セミナーの開催 ・書類作成 ・ Board Of Investment (BOI) Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  BOI投資推奨ゾーン BOIは、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 第1ゾーン バンコク首都圏6県 バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットブラカーン、サムットサーコーン 第2ゾーン 首都圏周辺12県 プーケット、カンチャナブリ、チャチンサオ、チョンブリ、ナコンナーヨック、アユタヤ、ラヨン、ラッチャブリ、サムットソンクラーム、サラブリ、スパンブリ、アントーン 第3ゾーン 全58県 さらに2つのゾーンに分けられる 36県 クラビー、カンペンペット、コンケン、チャンタブリ、チャイナート、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、タラン、タラート、ターク、ナンコンラーチャシマー、ナコンシータマラート、ナコンサワン、プラチュアプキリカン、プラチンブリ、パンガー、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペチャブリ、ペチャブーン、ムクダハン、メーホンソン、ラノーン、ロップブリ、ラムパーン、ラムプーン、ローイ、ソンクラー、サケーオ、シンブリ、スコタイ、スラタニ、ウタラディット、ウタイタニ ガラシン、ナコンパノム、ナラティワート、ナーン、ブリラム、パタニ、パヤオ、プレー、マハーサラカム、ヤソトン、ヤラー、ローイエット、シーサケート、サコンナコン、サトゥーン、スリン、ノーングブアラムプー、チャイヤプーム、ノンカイ、ウボンラッチャタニー、ウドンタニー、アムナートジャラーン 第3ゾーン内、各県への投資推奨 主な権利と特典の一覧 税制上の特典 1. 第1ゾーン バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカーン、サムットサーコーンに立地した奨励プロジェクト。 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.