ขอชำระอากรส่วนสูญเสีย

วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย ตามมาตรา 36

วัตถุดิบที่นำเข้ามาโดยการยกเว้นอากรขา เข้าตามมาตรา 36 จะต้องใช้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบที่นำเข้ามาโดยได้รับยกเว้นภาษีอากรนั้น อาจไม่ได้ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกทั้งหมด เช่น วัตถุดิบที่นำเข้าอาจไม่ได้คุณภาพ จึงไม่ได้นำไปผลิตเป็นสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นอาจไม่ได้มาตรฐานจึงไม่สามารถส่งออกได้ เป็นต้น 
ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับส่วนสูญเสียของวัตถุดิบ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ และการเรียกเก็บภาษีอากร

ประเภทของส่วนสูญเสีย

BOI ได้กำหนดนิยามของส่วนสูญเสียไว้ 3 ประเภท ตามประกาศสำนักงานที่ ป.5/2543 ดังนี้

1.

วัตถุดิบก่อนจะใช้ หรือที่เหลือจากการผลิต ที่มีตำหนิ ที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน หรือที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมได้ 
เช่น วัตถุดิบที่เสียหายจากการขนส่ง วัตถุดิบที่เสื่อมสภาพหลังจากการเก็บไว้นานๆ วัตถุดิบที่นำเข้ามาแต่ผิด Spec หรือวัตถุดิบที่นำเข้ามาเกินกว่าที่จะใช้ในการผลิต เป็นต้น

2.

เศษวัตถุดิบ หรือของที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
เช่น เศษโลหะจากการปั๊มขึ้นรูป หรือชิ้นส่วนที่เกิดการเสียหายในขั้นตอนการผลิต เป็นต้น

3.

ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของ ผลิตภัณฑ์ หรือของที่ผลิตมาจากวัตถุดิบดังกล่าว ที่มีตำหนิ ที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน หรือที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมได้ 
เช่น ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นมาแล้ว แต่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

ส่วนสูญเสียในสูตรการผลิต

เมื่อผู้ได้รับส่งเสริมส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายต่างประเทศ และนำหลักฐาน เช่น ใบขนสินค้าขาออก มาตัดบัญชีวัตถุดิบ BOI จะคำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิตสินค้าจากสูตรการผลิต เพื่อตัดบัญชีวัตถุดิบที่ผู้ได้รับส่งเสริมนำเข้ามาจากต่างประเทศ 
ในกรณีที่มีเศษวัตถุดิบที่เกิดจากกระบวนการผลิต ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถขอให้บริษัทผู้ได้รับอนุญาตจาก BOI ให้ทำการตรวจสอบรับรองส่วนสูญเสียดังกล่าว และนำปริมาณที่ผ่านการรับรองมาตัดยอดวัตถุดิบได้เช่นเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม ในการผลิตสินค้าบางชนิด ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถคำนวณอัตราการเกิดเศษวัตถุดิบจากการผลิตสินค้าได้ ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อลดขั้นตอนในการตรวจสอบปริมาณส่วนสูญเสียดังกล่าว และเพื่อให้ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถตัดบัญชีเศษวัตถุดิบไปพร้อมกับการตัด บัญชีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งจะทำให้สามารถนำวัตถุดิบใน Lot ต่อๆ ไปเข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง BOI จึงได้กำหนดแนวทางการอนุมัติส่วนสูญเสียในสูตรการผลิตและนอกสูตรการผลิต ดังนี้

1.

ส่วนสูญเสียในสูตรการผลิต 
หมายถึงส่วนสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ทางทฤษฎีได้ว่าเกิดจากกรรมวิธีการผลิต ที่ได้รับส่งเสริม และมีปริมาณที่แน่นอนที่ยอมให้รวมอยู่ในสูตรการผลิตได้ 
เมื่อผู้ได้รับส่งเสริมนำหลักฐานการส่งออกสินค้ามาตัดบัญชีวัตถุดิบ BOI จะตัดยอดส่วนสูญเสียในสูตรการผลิตนี้ให้ไปพร้อมกัน ดังนั้น ผู้ได้รับส่งเสริมจึงไม่ต้องเก็บเศษวัตถุดิบในส่วนนี้ไว้รอการตรวจสอบจาก BOI อีก 
แต่หากส่วนสูญเสียนี้มีมูลค่าตามสภาพเศษซาก เช่น เศษโลหะ หรือเศษพลาสติก ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องชำระอากรวัตถุดิบตามสภาพเศษซากก่อน จึงจะสามารถจำหน่ายหรือเคลื่อนย้ายออกจากโรงงานได้

2.

ส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต 
หมายถึง ส่วนสูญเสียที่ไม่สามารถคาดคะเนได้ว่า จะเกิดขึ้นมากน้อยเท่าใด ดังนั้น ผู้ได้รับส่งเสริมจึงต้องเก็บรักษาส่วนสูญเสียเหล่านี้ไว้ เพื่อรอการพิสูจน์จาก BOI หรือบริษัทที่ได้อนุญาตให้ตรวจสอบส่วนสูญเสียจาก BOI ก่อน จึงจะสามารถนำปริมาณตามผลการตรวจสอบดังกล่าว มาตัดยอดวัตถุดิบได้

 

ขั้นตอนดำเนินการเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย

ขั้นตอนดำเนินการ

ประเภทของ ส่วนสูญเสีย

ในสูตร การผลิต

นอกสูตรการผลิต

1.

เมื่อเกิดส่วนสูญ เสีย

แยกเก็บรักษาไว้เพื่อรอการตัด บัญชีวัตถุดิบ

1.1

แยกเก็บรักษาไว้ เพื่อรอการตรวจสอบ

1.2

ติดต่อบริษัทผู้ได้รับอนุญาตตรวจสอบส่วน สูญเสีย เพื่อให้ตรวจสอบรายละเอียดของส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้น

2.

เมื่อนำหลักฐานส่ง ออกมาตัดบัญชี

2.1

จะตัดบัญชีส่วนสูญ เสีย ให้พร้อมกับการตัดบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์

2.2

ส่วนสูญเสียที่ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ สามารถเคลื่อนย้ายจากโรงงานหรือทำลายทิ้งได้

2.3

ส่วนสูญเสียที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์จะ ต้องเก็บรักษาไว้ก่อน จนกว่าจะชำระภาษีอากรตามสภาพเศษซาก

-

3.

เมื่อนำหลักฐานจาก ผู้ตรวจสอบมาปรับยอดวัตถุดิบ

-

3.1

จะตัดบัญชีวัตถุดิบ (ปรับยอด) ตามปริมาณส่วนสูญเสียที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจากบริษัทผู้ได้รับอนุญาตจาก BOI ให้เป็นผู้ตรวจสอบส่วนสูญเสีย

3.2

ส่วนสูญเสียที่ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ สามารถเคลื่อนย้ายจากโรงงานหรือทำลายทิ้งได้

3.3

ส่วนสูญเสียที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์จะ ต้องเก็บรักษาไว้ก่อน จนกว่าจะชำระภาษีอากรตามสภาพเศษซาก

4.

เมื่อมีการชำระภาษี ตามสภาพเศษซาก

สามารถเคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายเศษซากวัตถุดิบที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้

 

สามารถเคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายเศษซากวัตถุดิบที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้

 

วิธีการจัดการกับส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต

"ส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต" นอกจากจะหมายถึง เศษวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าแล้ว ยังหมายถึง วัตถุดิบที่เหลือเกินความต้องการ วัตถุดิบที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ วัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพ วัตถุดิบที่ชำรุดเสียหายระหว่างการผลิต เศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จแล้วแต่ไม่ได้คุณภาพอีกด้วย

ส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิตนี้ นอกจากจะขอให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก BOI ทำการตรวจสอบ เพื่อนำหลักฐานมาตัดบัญชี (ปรับยอด) ได้แล้ว ยังสามารถตัดบัญชีด้วยวิธีการอื่นๆ ได้อีก โดยมีวิธีดำเนินการ ดังนี้

1.

ขอส่งออกไปต่างประเทศ

 

1.1

ต้องยื่นขออนุญาตก่อนการส่งส่วนสูญเสียออกไปต่างประเทศ

 

1.2

กรณีที่ส่วนสูญเสียไม่อยู่ในรูปของวัตถุดิบที่นำเข้า และไม่สามารถตรวจสอบปริมาณจากใบขนขาออกได้โดยตรง จะต้องให้บริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก BOI ให้ตรวจสอบก่อนการส่งออก

 

1.3

เมื่อส่งส่วนสูญเสียไปต่างประเทศแล้ว ให้ยื่นเรื่องต่อ BOI เพื่อขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสีย

 

1.3

เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ยื่นเรื่องที่สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) เพื่อปรับยอดวัตถุดิบต่อไป

2.

ขออนุมัติทำลาย

 

2.1

ยื่นขออนุมัติวิธีทำลายส่วนสูญเสีย แต่หากในครั้งต่อๆ ไป หากจะทำลายส่วนสูญเสียชนิดเดิม ด้วยวิธีการเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ก็ไม่ต้องยื่นขออนุมัติวิธีทำลายอีก

 

2.2

การทำลาย จะต้องทำให้ส่วนสูญเสียอยู่ในสภาพเศษซากจนไม่เหลือสภาพเดิม และเศษซากจากการทำลายจะต้องมีวิธีกำจัดที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม

 

2.3

ติดต่อบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก BOI เพื่อให้ตรวจสอบรับรองขั้นตอนการทำลายให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ และตรวจสอบรับรองชนิดและปริมาณเศษซากที่เกิดจากการทำลาย

 

2.4

ยื่นเรื่องต่อ BOI เพื่อขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสีย

 

2.5

กรณีที่เศษซากมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ BOI จะออกหนังสือเรียกเก็บภาษีอากรตามสภาพเศษซาก

 

2.6

ยื่นเรื่องต่อสมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) เพื่อขอปรับยอดวัตถุดิบ โดยแนบหลักฐานการชำระภาษี(เฉพาะกรณีที่มีเงื่อนไขให้ชำระภาษีอากรตามสภาพเศษซากก่อน)

3.

ขอบริจาค

 

3.1

จะต้องยื่นขออนุมัติจาก BOI ก่อนที่จะทำการบริจาค

 

3.2

จะต้องบริจาคให้กับหน่วยงานราชการของรัฐบาล หรือองค์การสาธารณกุศลที่ BOI ให้ความเห็นชอบเท่านั้น โดยหน่วยงานที่จะรับบริจาคจะต้องนำส่วนสูญเสียดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ ของหน่วยงานนั้นได้โดยตรง

 

3.3

จะต้องนำหนังสือรับรองของผู้รับบริจาค (ต้นฉบับ) ซึ่งแสดงชนิดและปริมาณส่วนสูญเสียที่รับบริจาคมายื่นขอตัดบัญชีต่อ BOI

 

3.4

ยื่นขอปรับยอดวัตถุดิบที่สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)

การชำระภาษีตามสภาพเศษซาก

เศษซากวัตถุดิบที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ หมายถึง เศษซากที่สามารถจำหน่าย จ่าย หรือโอนให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งเศษซากวัตถุดิบซึ่งมีมูลค่าเชิงพาณิชย์เหล่านี้ จะต้องชำระภาษีอากรตามสภาพเศษซากก่อน จึงจะสามารถจำหน่าย จ่าย หรือโอนได้ เว้นแต่ในกรณีที่ส่งเศษซากนั้นไปต่างประเทศ จึงจะไม่มีภาระภาษีอากร

ตัวอย่างการชำระภาษีอากรตามสภาพเศษซาก

บริษัทต้องการชำระภาษีอากรสำหรับเศษเหล็กในสูตรการผลิต จำนวน 20 ตัน ราคาประเมิน ตันละ 11,000 บาท พิกัดภาษีเศษเหล็ก = 1%

-

ราคา ประเมิน

= 20 x 11,000

= 220,000 บาท

-

อากร ขาเข้า

= 220,000 x 1%

2,200 บาท

-

ภาษี มูลค่าเพิ่ม

= (ราคาสินค้า + อากร) x 7%
= (220,000 + 2,200) x 7%


15,554 บาท
(ขอ คืนภาษีได้)

 

บริษัทผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบส่วนสูญเสียวัตถุดิบ

Click ที่นี่ เพื่อค้นหาประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th

ข่าวสาร APS

 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  สานักงานใหญ่ข้ามชาติ (International Headquarters: IHQ)ให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ (ใน/ต่างประเทศ) การให้บริการสนับสนุน การให้บริการสนับสนุน ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานธุรกิจ..... Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • Board Of Investment (BOI) に関するサービス >

  Board Of Investment (BOI) に関するサービス 外国人がタイ国内において仕事をするには、滞在許可証(ビザ)及び労働許可証を取得しなければなりません。 私達は滞在許可証(ビザ)及び労働許可証の申請を被申請者に代わって行います。 ビザの種類の変更、認証の変更についても1年を通して、経験豊富な熟練した職員が徹底して行います。 各種サービス ・各種アドバイス ・Board Of Investment (BOI) セミナーの開催 ・書類作成 ・ Board Of Investment (BOI) Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  BOI投資推奨ゾーン BOIは、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 第1ゾーン バンコク首都圏6県 バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットブラカーン、サムットサーコーン 第2ゾーン 首都圏周辺12県 プーケット、カンチャナブリ、チャチンサオ、チョンブリ、ナコンナーヨック、アユタヤ、ラヨン、ラッチャブリ、サムットソンクラーム、サラブリ、スパンブリ、アントーン 第3ゾーン 全58県 さらに2つのゾーンに分けられる 36県 クラビー、カンペンペット、コンケン、チャンタブリ、チャイナート、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、タラン、タラート、ターク、ナンコンラーチャシマー、ナコンシータマラート、ナコンサワン、プラチュアプキリカン、プラチンブリ、パンガー、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペチャブリ、ペチャブーン、ムクダハン、メーホンソン、ラノーン、ロップブリ、ラムパーン、ラムプーン、ローイ、ソンクラー、サケーオ、シンブリ、スコタイ、スラタニ、ウタラディット、ウタイタニ ガラシン、ナコンパノム、ナラティワート、ナーン、ブリラム、パタニ、パヤオ、プレー、マハーサラカム、ヤソトン、ヤラー、ローイエット、シーサケート、サコンナコン、サトゥーン、スリン、ノーングブアラムプー、チャイヤプーム、ノンカイ、ウボンラッチャタニー、ウドンタニー、アムナートジャラーン 第3ゾーン内、各県への投資推奨 主な権利と特典の一覧 税制上の特典 1. 第1ゾーン バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカーン、サムットサーコーンに立地した奨励プロジェクト。 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.