About Us

A.P.S. Consultant


บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดต่องานราชการ เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน  กรมศุลกากร  กรมสรรพากร และอื่นๆ

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกี่ยวกับการติดต่อราชการอันได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , สมาคมสโมสรนักลงทุน , กรมศุลกากร กรมโรงงาน กรมสรรพากร และ หน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการของโรงงานอุตสาหกรรม และในอีกแขนงหนึ่ง คืองานการจัดการด้านโลจิสติกส์  ขั้นตอนการผ่านพิธีการกรมศุลกากร  การพบปะเพื่อการเจรจาในระดับบริหารของหน่วยงานราชการ  คุณอภิศักดิ์  อภิรักษ์โยธิน ได้ตัดสินใจที่จะให้บริการดูแลลูกค้าด้วยตัวเอง หลังจากการทำงานอันยาวนานในฐานะพนักงานกว่า 20 ปี  โดยการให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่นักลงทุนต่างชาติ โดยบริการตั้งแต่เมื่อแรกนักลงทุนเข้ามาในประเทศ จวบจนกระทั่งแก้ปัญหาสำคัญๆ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนเอง  นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา

ขอบข่ายการให้บริการ

 

 

เนื่องด้วยโรงงานของนักลงทุนต่างชาติ ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน  จึงให้บริการ อันได้แก่:

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสมาคมสโมสรนักลงทุน

* ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สูงสุดที่นักลงทุนควรได้รับ เสนอแนวทางความเป็นไปได้ โดยการให้การปรึกษา ให้คำแนะนำ และการประมวลผลที่จำเป็นของการลงทุนในโครงการให้แก่นักลงทุนต่างชาติ (ไม่ว่าโรงงาน และ I.P.O. ในขนาดใดก็ได้ ทั้งโครงการใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม) และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการค้นหาผลสรุปที่ดีที่สุด สำหรับกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกฎเกณฑ์มาตราฐานของคณะส่งเสริมการลงทุน

* การดำเนินการและการจัดการเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุน การยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมการลงทุน การติดต่อประสานงาน และการติดตามความคืบหน้าของการพิจารณาโครงการ ระหว่าง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ นักลงทุนต่างชาติ
( โรงงาน และ I.P.O.)


* ดำเนินการและจัดการเพื่อแก้ไขโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ เนื่องด้วยธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง  หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า สำหรับนักลงทุน

* จัดสัมมนาให้ระดับบริหารของธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่าง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ นักลงทุนเอง ( ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น )

* ให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับผลกระทบกับการตัดสินใจทางธุรกิจ ในแง่กฎเกณฑ์และกฎหมายการลงทุน ที่มีต่อธุรกิจของลูกค้าเอง

* จัดสัมมนาให้แก่ กลุ่มการจัดการและระดับปฎิบัติการ ในหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อกัน เพื่อการประสานงานที่ดีต่อกัน ( มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย )

* ให้คำแนะนำปรึกษา ขึ้นตอนการดำเนินงานที่ดีที่สุด สำหรับ ผู้จัดการและพนักงานของโรงงาน

* ให้คำแนะนำ การบริหารงานระดับมาตราฐาน ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่นักลงทุนต้องปฎิบัติตาม

* ให้คำแนะนำ และดำเนินการยื่น ขอ Board Of Investment (BOI) Machine master list และการต่ออายุประจำปี (EMT)

* ให้คำแนะนำ และดำเนินการยื่น Board Of Investment (BOI) Raw Material master list และการต่ออายุประจำปี (Disk / Online)

* ให้คำแนะนำ และดำเนินการยื่นเปิดดำเนินการ Board Of Investment (BOI) Grand Opening

* ดำเนินการ งานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และกำหนดการครั้งคราว ที่เกี่ยวข้อง กับ คณะส่งเสริมการลงทุน และสมาคมสโมสรนักลงทุน  การสั่งปล่อยเครื่องจักร การสั่งปล่อยวัตถุดิบ และการตัดบัญชี

* ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำรายงาน ที่ต้องยื่นเสนอ และหรือขออนุมัติจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ กรมสรรพากร

* ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในเวลานั้นๆ 


กรมศุลกากร

* ให้คำแนะนำ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ของกรมศุลกากร ที่เกี่ยวข้องกับ  เอกสารการนำเข้าส่งออก  แบบ Board Of Investment (BOI) , 19 Bis , EPZ , FZ เป็นต้น


* ให้คำแนะนำ สำหรับ การประสานงานและการปฎิบัติงาน ขบวนการนำเข้าส่งออก ทั้งทางตรงและทางอ้อม

* ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของกรมศุลกากร  Pre-Audit and Post-Audit ในโรงงาน

* การแก้ปัญหาในทุกด้าน ที่เกี่ยวกับกรมศุลกากร รวมไปถึงการเป็นตัวแทนเจรจาแทนโรงงาน


กรมสรรพากร

* ให้คำแนะนำการประสานงานและวิธีปฎิบัติ เกี่ยวกับกรมสรรพากร ภายใต้ มาตรา 31 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย กรณีการโอนเงินระหว่างประเทศ  และอื่นๆ

*  เป็นคนกลาง ผู้ประสานงานแทน ในการติดต่อกับกรมสรรพากร ในการแก้ปัญหา


กรมทะเบียนการค้า

* ให้คำแนะนำ สำหรับการประสานงาน การดำเนินงานตามขั้นตอน กับ กรมทะเบียบการค้า เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯ ต่อข้อบังคับ กฎเกณฑ์ กฎหมายพาณิชย์ที่ต้องปฎิบัติตาม

กรมโรงงาน

* คำแนะนำสำหรับการประสานงาน การดำเนินงานตามขั้นตอน กับ กรมโรงงาน  อันได้แก่ ใบอนุญาตโรงงาน  การขึ้นทะเบียนรายการเครื่องจักร  การเยี่ยมชมโรงงานของเจ้าหน้าที่

ใบอนุญาตทำงานและวีซ่า

* ให้บริการทั้งการจัดการ การยื่นเอกสารไปจนถึงการอนุมัติ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่า แก่คนต่างด้าว ทั้ง ระดับผู้บริหาร  ผู้จัดการ หรือ ช่างเทคนิค

กรมแรงงาน

* ให้คำแนะนำสำหรับการโยกย้ายสถานประกอบการ และการจัดการเกี่ยวกับกำลังคน

การสนับสนุนภาคเอกชน

* ให้คำแนะนำ สำหรับการขออนุมัติเงินกู้ สินเชื่อธนาคารเพื่อทำโครงการตลอดจนได้รับการอนุมัติ

* รับตรวจและรับรองเครื่องจักรเก่า

รูปแบบการให้บริการสำหรับลูกค้า

1) ให้บริการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ( ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ / การยื่นคำขอ / การติดตามผลจนกระทั่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน)  ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับคือ  APS ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด โดยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับลูกค้า


2) การให้บริการรายปี  (รวมงานทุกๆด้าน : คำแนะนำ , การสัมมนา , งานเอกสาร การดำเนินการตามขั้นตอน ของ Board Of Investment (BOI) และ IC รวมไปถึง บัญชีรายการเครื่องจักร วัตถุดิบ และการสั่งปล่อยทุกอย่าง  การดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว และวีซ่า  / การจัดตั้งระบบการบริหาร การจัดการภายในโรงงานที่ดี  และการชี้แนะการประสานงานภายในระหว่างแผนกของโรงงาน การแก้ปัญหาเป็นระยะๆ และการสนทนาให้คำปรึกษาแก่ คณะผู้บริหารโรงงานเป็นระยะๆ )

3) เป็นเรื่องๆ ( ในรูปแบบใดๆก็ได้ ที่ลูกค้าประสงค์ให้ APS ให้บริการ เช่น  ให้คำปรึกษาเฉพาะเรื่อง / การจัดการและดำเนินการตามขั้นตอนไปจนถึงการอนุมัติเฉพาะเรื่อง  / จัดสัมมนา / การจัดการเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว และ วีซ่า  / การเข้าไปเจรจากับหน่วยงานราชการในฐานะตัวแทนลูกค้า เป็นต้น )

4) ให้บริการเกี่ยวกับการเจรจา ( เพื่อแก้ปัญหาสำคัญ อย่างเช่นเกี่ยวกับกรมศุลกากร เป็นต้น)

 

บุคคลากรของ  APS

มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญงานอย่างยาวนาน ในงานทุกประเภทที่ได้ระบุไว้ข้างต้น รวมไปถึง ความรู้ ความสามารถที่ได้สะสมอย่างหลากหลาย อันได้แก่  รัฐศาสตร์  / ธุรกิจและการตลาด  / IT / ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น

ข่าวสาร APS

 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  สานักงานใหญ่ข้ามชาติ (International Headquarters: IHQ)ให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ (ใน/ต่างประเทศ) การให้บริการสนับสนุน การให้บริการสนับสนุน ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานธุรกิจ..... Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • Board Of Investment (BOI) に関するサービス >

  Board Of Investment (BOI) に関するサービス 外国人がタイ国内において仕事をするには、滞在許可証(ビザ)及び労働許可証を取得しなければなりません。 私達は滞在許可証(ビザ)及び労働許可証の申請を被申請者に代わって行います。 ビザの種類の変更、認証の変更についても1年を通して、経験豊富な熟練した職員が徹底して行います。 各種サービス ・各種アドバイス ・Board Of Investment (BOI) セミナーの開催 ・書類作成 ・ Board Of Investment (BOI) Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  BOI投資推奨ゾーン BOIは、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 第1ゾーン バンコク首都圏6県 バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットブラカーン、サムットサーコーン 第2ゾーン 首都圏周辺12県 プーケット、カンチャナブリ、チャチンサオ、チョンブリ、ナコンナーヨック、アユタヤ、ラヨン、ラッチャブリ、サムットソンクラーム、サラブリ、スパンブリ、アントーン 第3ゾーン 全58県 さらに2つのゾーンに分けられる 36県 クラビー、カンペンペット、コンケン、チャンタブリ、チャイナート、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、タラン、タラート、ターク、ナンコンラーチャシマー、ナコンシータマラート、ナコンサワン、プラチュアプキリカン、プラチンブリ、パンガー、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペチャブリ、ペチャブーン、ムクダハン、メーホンソン、ラノーン、ロップブリ、ラムパーン、ラムプーン、ローイ、ソンクラー、サケーオ、シンブリ、スコタイ、スラタニ、ウタラディット、ウタイタニ ガラシン、ナコンパノム、ナラティワート、ナーン、ブリラム、パタニ、パヤオ、プレー、マハーサラカム、ヤソトン、ヤラー、ローイエット、シーサケート、サコンナコン、サトゥーン、スリン、ノーングブアラムプー、チャイヤプーム、ノンカイ、ウボンラッチャタニー、ウドンタニー、アムナートジャラーン 第3ゾーン内、各県への投資推奨 主な権利と特典の一覧 税制上の特典 1. 第1ゾーン バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカーン、サムットサーコーンに立地した奨励プロジェクト。 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.