สำนักตรวจคนเข้าเมือง VISA & WORK PERMIT

 

Visa & Work permit Service

คน ต่างด้าวที่จะประกอบอาชีพในประเทศไทยได้จะต้องได้ รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราว และได้รับใบอนุญาตทำงาน เรามีบริการขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว (Work Permit), ต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมบริการดูแลทุกประเภท, ต่อวีซ่า (Visa) ให้ชาวต่างด้าวพร้อมดูแลให้ตลอดปี, ต่อ Visa ประเภทอื่น ๆ และเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
โดยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญใน งานที่ให้บริการโดยตรง
งานบริการ
ขอใบอนุญาตทำงาน ให้คนต่างด้าว
ต่อใบอนุญาตทำงาน ครบปี
เปลี่ยนแปลง /แก้ไขใบอนุญาตทำงาน
ต่อ Non-Immigrant Visa "B"
ต่อ Non-Immigrant Visa "O"
เปลี่ยน ประเภทวีซ่าจาก Tourist หรือ Transit Visa เป็น Non-Immigrant "B"
ต่อหรือ ขยายเวลาตามใบอนุญาตเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
แก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่
ทำเรื่องขอ เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
ช่างฝีมือ ตามมาตรา 25
1.1 ในกรณีขออนุมัติตำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าวครั้งแรก
1.2 ในกรณีขอบรรจุต่างด้าวในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติ
1.3 ในกรณีขออนุญาตให้ครอบครัวของคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศ
1.4 ในกรณีขออนุมัติตำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าวเพิ่มเติม
1.5 ในกรณีขอนุญาตให้คนต่างด้าวบุคคลใหม่มาปฏิบัติงานแทนบุคคลเดิม
1.6 ในกรณีขออนุญาตให้คนต่างด้าวหรือครอบครัวอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิเดิม
1.7 ในกรณีขออนุญาตให้คนต่างด้าวปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
1.8 ในกรณีขอความร่วมมือในการประทับตราวีซ่าหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้แก่คนต่างด้าว
1.9 ในกรณีแจ้งเปลี่ยนสัญชาติของคนต่างด้าว
1.10 ในกรณีขออนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่บริษัทฯในเครือเดียวกัน
1.11 ในกรณีขอขยายเวลาการอยู่ในประเทศของคนต่างด้าว (ต่ออายุ)
1.12 ในกรณีขออนุญาตให้คนต่างด้าวเพิ่มหรือย้ายท้องที่ทำงาน
1.13 ในกรณีขออนุญาตให้คนต่างด้าวนำของใช้ส่วนตัวเข้ามาในราชอาณาจักร
1.14 ในกรณีแจ้งพ้นตำแหน่งของคนต่างด้าว
1.15 ในกรณีขออนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน
1.16 กรณีอื่นๆ

ข่าวสาร APS

 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  国際地域統括本部(International Headquarters: IHQ)(国内/海外の)関連企業へサービスを提供。支援サービス: ‐一般管理、事業計画立案、ビジネスコーディネーション ‐製品の研究開発 ‐技術支援 ‐マーケティングおよび販 Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • Board Of Investment (BOI) に関するサービス >

  Board Of Investment (BOI) に関するサービス 外国人がタイ国内において仕事をするには、滞在許可証(ビザ)及び労働許可証を取得しなければなりません。 私達は滞在許可証(ビザ)及び労働許可証の申請を被申請者に代わって行います。 ビザの種類の変更、認証の変更についても1年を通して、経験豊富な熟練した職員が徹底して行います。 各種サービス ・各種アドバイス ・Board Of Investment (BOI) セミナーの開催 ・書類作成 ・ Board Of Investment (BOI) Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  Board Of Investment (BOI) 投資推奨ゾーン Board Of Investment (BOI) は、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 第1ゾーン バンコク首都圏6県 バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットブラカーン、サムットサーコーン 第2ゾーン 首都圏周辺12県 プーケット、カンチャナブリ、チャチンサオ、チョンブリ、ナコンナーヨック、アユタヤ、ラヨン、ラッチャブリ、サムットソンクラーム、サラブリ、スパンブリ、アントーン 第3ゾーン 全58県 さらに2つのゾーンに分けられる 36県 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.