เขตปลอดอากร Free Zone

เขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)

เป็น พื้นที่ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมตามพี้นที่ที่ศุลกากรกำหนด กิจการใน พี้นที่ Free Zone จะได้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าทั้งเครื่องจักรและวัตถุ ดิบ เขตพื้นที่ Free Zone จะตั้งอยู่ที่ใดก็ได้ตามที่กรมศุลกากรกำหนด
สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากร
• ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือสิ่งจำเป็นที่นำมาผลิตเพื่อการส่งออก
• ได้รับยกเว้นภาษีขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับที่ใช้ในการประกอบ อุตสาหกรรมและพานิชยกรรม
• ยกเว้นภาษีอากรขาออกสำหรับสินค้าหรือผลิตภัฒฑ์เพื่อส่งออก
• ไม่จำกัดปริมาณการส่งออกรวมถึงไม่กำหนดระยะเวลาในการส่งออก
• การคำนวนภาษีมูบค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 สำหรับสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อการส่งออก
ความสะดวกในการประกอบการ
• อำนวยความสะดวกในการนำสินค้าและวัตถุดิบเข้ามาในประเทศและเข้าไปในเขตประกอบ การเสรี เพื่อผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าหรือบริการ โดยไม่ต้องระบุความเป็นเจ้าของ
• อำนวยความสะดวก ในการดำเนินการส่งออกสินค้าจากเขตประกอบการเสรีไปต่างประเทศ ด้วยการกำหนดให้การนำของหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด ได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยมิต้องขอหรือมีใบอนุญาตนำเข้าและการควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมาย อื่น ตลอดจนการประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงกฎหมายศุลกากร

ข่าวสาร APS

 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  国際地域統括本部(International Headquarters: IHQ)(国内/海外の)関連企業へサービスを提供。支援サービス: ‐一般管理、事業計画立案、ビジネスコーディネーション ‐製品の研究開発 ‐技術支援 ‐マーケティングおよび販 Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • Board Of Investment (BOI) に関するサービス >

  Board Of Investment (BOI) に関するサービス 外国人がタイ国内において仕事をするには、滞在許可証(ビザ)及び労働許可証を取得しなければなりません。 私達は滞在許可証(ビザ)及び労働許可証の申請を被申請者に代わって行います。 ビザの種類の変更、認証の変更についても1年を通して、経験豊富な熟練した職員が徹底して行います。 各種サービス ・各種アドバイス ・Board Of Investment (BOI) セミナーの開催 ・書類作成 ・ Board Of Investment (BOI) Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  Board Of Investment (BOI) 投資推奨ゾーン Board Of Investment (BOI) は、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 第1ゾーン バンコク首都圏6県 バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットブラカーン、サムットサーコーン 第2ゾーン 首都圏周辺12県 プーケット、カンチャナブリ、チャチンサオ、チョンブリ、ナコンナーヨック、アユタヤ、ラヨン、ラッチャブリ、サムットソンクラーム、サラブリ、スパンブリ、アントーン 第3ゾーン 全58県 さらに2つのゾーンに分けられる 36県 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.