เขตส่งเสริมการค้า EPZ

EPZ หรือ Export Processing Zone (เขตอุตสาหกรรมส่งออก)
เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยผู้ ที่ เข้าไปตั้งโรงงานใน EPZ จะเปรียบเสมือนกับอยู่ต่างประเทศ เมื่อมีการนำเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบจะไม่เสียอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม เขตอุตสาหกรรมส่งออกเป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม การค้าหรือบริการ เพื่อส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศและกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือ เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมการค้าหรือบริการเพื่อส่งสินค้าออกไป จำหน่ายยังต่างประเทศ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อการส่งออกในเขตอุตสาหกรรมส่ง ออก

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ)

ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งของดังกล่าวที่จำเป็นในการผลิตและของใช้ในการสร้างโรงงานหรืออาคาร
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับของที่นำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

ข่าวสาร APS

 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  国際地域統括本部(International Headquarters: IHQ)(国内/海外の)関連企業へサービスを提供。支援サービス: ‐一般管理、事業計画立案、ビジネスコーディネーション ‐製品の研究開発 ‐技術支援 ‐マーケティングおよび販 Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • Board Of Investment (BOI) に関するサービス >

  Board Of Investment (BOI) に関するサービス 外国人がタイ国内において仕事をするには、滞在許可証(ビザ)及び労働許可証を取得しなければなりません。 私達は滞在許可証(ビザ)及び労働許可証の申請を被申請者に代わって行います。 ビザの種類の変更、認証の変更についても1年を通して、経験豊富な熟練した職員が徹底して行います。 各種サービス ・各種アドバイス ・Board Of Investment (BOI) セミナーの開催 ・書類作成 ・ Board Of Investment (BOI) Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  Board Of Investment (BOI) 投資推奨ゾーン Board Of Investment (BOI) は、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 第1ゾーン バンコク首都圏6県 バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットブラカーン、サムットサーコーン 第2ゾーン 首都圏周辺12県 プーケット、カンチャナブリ、チャチンサオ、チョンブリ、ナコンナーヨック、アユタヤ、ラヨン、ラッチャブリ、サムットソンクラーム、サラブリ、スパンブリ、アントーン 第3ゾーン 全58県 さらに2つのゾーンに分けられる 36県 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.