ขออนุมัติจำหน่าย, ทำลายเครื่องจักร/แม่พิมพ์

การทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย

      กรณีที่เครื่องจักรที่นำเข้าโดยใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร ชำรุดเสียหาย ในระหว่างที่ยังไม่ปลอดจากภาระภาษีอากร สามารถขอดำเนินการตัดบัญชีโดยไม่มีภาระภาษีอากรโดยการขอทำลาย ส่งออก หรือบริจาคให้กับส่วนราชการ องค์กรของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศล

กรณีขอทำลาย จะต้องดำเนินการดังนี้

 1. ระบุรายการและจำนวนเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย สาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียหาย และหลักฐาน (ถ้ามี)
 2. ขออนุมัติวิธีการทำลาย
 3. ต้องเก็บรักษาเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายไว้ เพื่อให้ Board Of Investment (BOI) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไปดำเนินการตรวจสอบสภาพก่อนการทำลาย
 4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำลาย จะต้องดำเนินการตามวิธีการที่ได้รับอนุมัติ ภายใต้การควบคุมของ Board Of Investment (BOI) หรือผู้ได้รับมอบหมาย และส่งหลักฐานการดำเนินการให้ Board Of Investment (BOI) เพื่อตัดบัญชีต่อไป

      การจำหน่ายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย แต่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น จะต้องชำระภาษีอากรขาเข้าตามสภาพในราคาและอัตราอากร ณ วันที่ Board Of Investment (BOI) กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือนำของบริษัท
 • หนังสือชี้แจงรายการเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายและสาเหตุ
 • วิธีการทำลาย
 • หลักฐานแสดงการทำลาย
 • สำเนาหนังสือสั่งปล่อย อินวอยซ์ ใบขนขาเข้า ของเครื่องจักรที่ขอทำลาย

การจำหน่าย/โอน/บริจาค เครื่องจักร

      ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถขอการจำหน่าย/โอน/บริจาค เครื่องจักรได้ โดยมีแนวทางพิจารณาดังนี้

 1. ต้องเป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า
 2. ที่ผ่านมาดำเนินการถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัตรส่งเสริม
 3. ไม่ทำให้กรรมวิธีผลิตหรือกำลังผลิตเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จะมีเครื่องจักรใหม่เข้ามาทดแทน
 4. กรณีจำหน่าย
 • หากนำเข้ามายังไม่ถึง 5 ปี จะต้องชำระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันที่ขอยื่นจำหน่าย แต่หากเกิน 5 ปี จะไม่มีภาระภาษี

                        กรณีโอน

 • ผู้รับโอนต้องเป็นผู้ได้รับส่งเสริมที่มีลักษณะโครงการสอดคล้องสามารถรับโอนเครื่องจักรของผู้โอนได้ เช่น กรรมวิธีการผลิต โครงการให้ใช้เครื่องเก่า เป็นต้น และยังมีระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรอยู่
  แต่หากสิทธิฯของผู้รับโอนน้อยกว่า ผู้โอนจะต้องชำระภาษีอากรของเครื่องจักรในส่วนที่เกิน 

                          กรณีบริจาค

  • ต้องบริจาคให้แก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ที่สามารถนำเครื่องจักรนั้นไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเหล่านั้น

  เอกสารที่ต้องใช้

  • หนังสือนำของบริษัท
  • รายการและจำนวนเครื่องจักรที่จำหน่าย/โอน/บริจาค
  • แบบคำขออนุญาตจำหน่าย/โอน/บริจาคเครื่องจักร (F IN MC 04)
  • สำเนาหนังสือสั่งปล่อย อินวอยซ์ ใบขนขาเข้า ของเครื่องจักรที่ขอจำหน่าย/โอน/บริจาค

ข่าวสาร APS

 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  国際地域統括本部(International Headquarters: IHQ)(国内/海外の)関連企業へサービスを提供。支援サービス: ‐一般管理、事業計画立案、ビジネスコーディネーション ‐製品の研究開発 ‐技術支援 ‐マーケティングおよび販 Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • Board Of Investment (BOI) に関するサービス >

  Board Of Investment (BOI) に関するサービス 外国人がタイ国内において仕事をするには、滞在許可証(ビザ)及び労働許可証を取得しなければなりません。 私達は滞在許可証(ビザ)及び労働許可証の申請を被申請者に代わって行います。 ビザの種類の変更、認証の変更についても1年を通して、経験豊富な熟練した職員が徹底して行います。 各種サービス ・各種アドバイス ・Board Of Investment (BOI) セミナーの開催 ・書類作成 ・ Board Of Investment (BOI) Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  Board Of Investment (BOI) 投資推奨ゾーン Board Of Investment (BOI) は、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 第1ゾーン バンコク首都圏6県 バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットブラカーン、サムットサーコーン 第2ゾーン 首都圏周辺12県 プーケット、カンチャナブリ、チャチンサオ、チョンブリ、ナコンナーヨック、アユタヤ、ラヨン、ラッチャブリ、サムットソンクラーム、サラブリ、スパンブリ、アントーン 第3ゾーン 全58県 さらに2つのゾーンに分けられる 36県 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.