ตัดบัญชีเครื่องจักร

การตัดบัญชีเครื่องจักร

การตัดบัญชีเครื่องจักรแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ

การตัดรายการเครื่องจักรเพื่อปลอดภาระภาษีอากร

      คือการตัดรายการเครื่องจักรเพื่อให้ปลอดจากภาระภาษีอากร โดย โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

เป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อยภาษีอากรเครื่องจักร ซึ่งได้นำเข้ามาเกินกว่า 5 ปีแล้ว

ต้องไม่ได้ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

หลังจากได้รับอนุมัติการตัดบัญชีเพื่อปลอดจากภาระภาษีอากรแล้ว ยังคงต้องใช้เครื่องจักรดังกล่าวในโครงการที่ได้รับส่งเสริมต่อไป

 

การตัดบัญชีเครื่องจักรเนื่องจากมีการจำหน่ายออกจากบัญชี

      คือการตัดรายการเครื่องจักรออกจากบัญชีสั่งปล่อย เนื่องจากได้มีการจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว เช่น การส่งออก ทำลาย บริจาค หรือจำหน่าย เป็นต้น โดยจะต้องใช้เอกสารหลักฐานดังนี้

หนังสือบริษัท

แบบตัดบัญชีเครื่องจักร

สำเนาหนังสือสั่งปล่อย อินวอยซ์ ใบขนขาเข้า ของรายการเครื่องจักรที่ขอตัดบัญชี

เอกสารประกอบการพิจารณาในแต่กรณี ดังนี้

1) การส่งเครื่องจักรออกไปต่างประเทศ

หนังสืออนุญาตให้ส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ

ใบขนสินค้าขาออกที่ระบุสถานะ status 04 โดยระบุรายการเครื่องจักรที่ส่งออกให้เรียงรายการตามหนังสืออนุญาต

2) การทำลายเครื่องจักร

หนังสืออนุญาตให้ทำลายเครื่องจักร

ใบรับรองผลตรวจสอบการทำลายเครื่องจักรจากผู้ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน

3) การบริจาคเครื่องจักร

หนังสืออนุญาตให้บริจาคเครื่องจักร

หนังสือขอบคุณจากผู้ได้รับบริจาคเครื่องจักร ซึ่งระบุรายการและจำนวนของเครื่องจักรตรงกับหนังสืออนุญาตของ Board Of Investment (BOI)

4) การจำหน่ายเครื่องจักรโดยมีภาระภาษี

หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายเครื่องจักร

ใบขนสินค้าขาเข้าของเครื่องจักรที่จำหน่าย

ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานที่แสดงรายการเครื่องจักรที่กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีอากร

 

ข่าวสาร APS

 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  国際地域統括本部(International Headquarters: IHQ)(国内/海外の)関連企業へサービスを提供。支援サービス: ‐一般管理、事業計画立案、ビジネスコーディネーション ‐製品の研究開発 ‐技術支援 ‐マーケティングおよび販 Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • Board Of Investment (BOI) に関するサービス >

  Board Of Investment (BOI) に関するサービス 外国人がタイ国内において仕事をするには、滞在許可証(ビザ)及び労働許可証を取得しなければなりません。 私達は滞在許可証(ビザ)及び労働許可証の申請を被申請者に代わって行います。 ビザの種類の変更、認証の変更についても1年を通して、経験豊富な熟練した職員が徹底して行います。 各種サービス ・各種アドバイス ・Board Of Investment (BOI) セミナーの開催 ・書類作成 ・ Board Of Investment (BOI) Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  Board Of Investment (BOI) 投資推奨ゾーン Board Of Investment (BOI) は、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 第1ゾーン バンコク首都圏6県 バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットブラカーン、サムットサーコーン 第2ゾーン 首都圏周辺12県 プーケット、カンチャナブリ、チャチンサオ、チョンブリ、ナコンナーヨック、アユタヤ、ラヨン、ラッチャブリ、サムットソンクラーム、サラブリ、スパンブリ、アントーン 第3ゾーン 全58県 さらに2つのゾーンに分けられる 36県 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.