• APSPRIVILEGE

  APS PRIVILEGE (THAILAND)
  CO., LTD.

  เราเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้าน boi การส่งเสริมการ
  ลงทุนให้บริการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน บริการให้คำปรึกษา

 • APSPRIVILEGE

  WE ALWAYS KEEP YOU
  UPDATED ON EVERY DETAIL

  Our expert team will monitor every detail of
  your project, with highest competence and
  seriousness.We already have the solutions for you.

 • APSPRIVILEGE

  OUR PROFESSIONALS ARE READY!

  In our company, our professionals are constantly
  trained and updated, covering a vast area of
  business in global financial markets. Count with
  the best support from our experience team.

 • APSPRIVILEGE

  เรื่องBOI เราเชี่ยวชาญ
  เรื่องโรงงานเรารู้จริง

  การแก้ปัญหาและการสนทนาให้คำปรึกษาแก่
  คณะผู้บริหารโรงงานบัญชีรายการเครื่องจักร วัตถุดิบ
  และการสั่งปล่อยทุกอย่าง การจัดการภายใน และ
  การชี้แนะการประสานงานภายในระหว่างแผนกของโรงงาน

 • APSPRIVILEGE

  LOOKING FOR PROFESSIONAL BOI

  Office of the Board of Investment Service. The best
  partners for your business are those who know
  the paths to follow, to achieve the highest levels of success.

 • APSPRIVILEGE

  GET THE BEST PROFESSIONAL SUPPORT

  Personal Development Services, you can always find
  support to help your company and to finding the best solutions.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Our Client

zaha
zen voce
ys
york
tomen
toc_gc_logo
thai isix
tex
tesco_aqua
steelcase
stamford wheel
siam tinplate
siam precision
siam mtk
ryosan
omise
oleochemi
okaya
nippon steel
nippon steel sumikin stainless
nakagawa
moriroku
kotobuki
koryo
fujikura
f tech
denken
delphi
dainishi
atiker
asiainfo
Wave Crest
United sea
TTT
TSB bkk
TEA-Logo
«
»

Board Of Investment (BOI) 投資推奨ゾーン Board Of Investment (BOI)は、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 第1ゾーン バンコク首都圏6県 バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットブラカーン、サムットサーコーン 第2ゾーン 首都圏周辺12県 プーケット、カンチャナブリ、チャチンサオ、チョンブリ、ナコンナーヨック、アユタヤ、ラヨン、ラッチャブリ、サムットソンクラーム、サラブリ、スパンブリ、アントーン 第3ゾーン 全58県 さらに2つのゾーンに分けられる 36県 クラビー、カンペンペット、コンケン、チャンタブリ、チャイナート、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、タラン、タラート、ターク、ナンコンラーチャシマー、ナコンシータマラート、ナコンサワン、プラチュアプキリカン、プラチンブリ、パンガー、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペチャブリ、ペチャブーン、ムクダハン、メーホンソン、ラノーン、ロップブリ、ラムパーン、ラムプーン、ローイ、ソンクラー、サケーオ、シンブリ、スコタイ、スラタニ、ウタラディット、ウタイタニ ガラシン、ナコンパノム、ナラティワート、ナーン、ブリラム、パタニ、パヤオ、プレー、マハーサラカム、ヤソトン、ヤラー、ローイエット、シーサケート、サコンナコン、サトゥーン、スリン、ノーングブアラムプー、チャイヤプーム、ノンカイ、ウボンラッチャタニー、ウドンタニー、アムナートジャラーン 第3ゾーン内、各県への投資推奨 主な権利と特典の一覧 税制上の特典 1. 第1ゾーン バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカーン、サムットサーコーンに立地した奨励プロジェクト。 1.1 第1ゾーン内の工業団地内、または工業地区内に立地した推奨プロジェクト。 1.1.1 輸入関税率が10%以上の機械・設備について減税。 1.1.2 工業団地または奨励工業地域に立地したプロジェクトは法人所得税を3年間免税とする。但し、プロジェクトは投資額(土地代および運転資金を除く)が1,000万バーツ以上の場合、操業日より2年以内にISO9000またはISO14000その他類似した国際規格を取得しなければ、法人所得税免除期間が1年間減となる。 1.1.3 輸出向けの製造に使用される原材料および必要資材に対し輸入関税を1年間免除する。 1.2 第1ゾーン内の工業団地外、または工業地区外に立地した推奨プロジェクト。 1.2.1 輸入関税率が10%以上の機械・設備について減税。 1.2.2 輸出向けの製造に使用される原材料および必要資材に対し輸入関税を1年間免除する。 2.第2ゾーン カンチャナブリ、チャチンサオ、チョンブリ、ナコンナーヨック、アユタヤ、プーケット、ラヨン、ラッチャブリ、サムットソンクラーム、サラブリ、スパンブリ、アントーンに立地した奨励プロジェクト。 2.1 第2ゾーン内の工業団地外、または工業地区外に立地した推奨プロジェクト。(レムチャバン工業団地またはラヨン県における工業団地もしくは奨励工業地域に立地したプロジェクトは含めない) 2.1.1 機械・設備に対し輸入関税を免除する。(2014年12月末までに推奨申請が受理されること。) 2.1.2 工業団地または奨励工業地域に立地したプロジェクトは法人所得税を7年間免税とする。(2014年12月末までに推奨申請が受理されること。)但し、プロジェクトは投資額(土地代および運転資金を除く)が1,000万バーツ以上の場合、操業日より2年以内にISO9000 ,ISO14000またはその他類似した国際規格を取得しなければ、法人所得税免除期間が1年間減となる。 2.1.3 輸出向けの製造に使用される原材料および必要資材に対し輸入関税を1年間免除する。 2.2 第2ゾーン内の工業団地外、または工業地区外に立地した推奨プロジェクト。 2.2.1 輸入関税率が10%以上の機械・設備について減税。 2.2.2 工業団地または奨励工業地域に立地したプロジェクトは法人所得税を3年間免税とする。(2014年12月末までに推奨申請が受理されること。)但し、プロジェクトは投資額(土地代および運転資金を除く)が1,000万バーツ以上の場合、操業日より2年以内にISO9000 ,ISO14000またはその他類似した国際規格を取得しなければ、法人所得税免除期間が1年間減となる。 2.2.3輸出向けの製造に使用される原材料および必要資材に対し輸入関税を1年間免除する。 3.第3ゾーン クラビー、カンペンペット、コンケン、チャンタブリ、チャイナート、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、タラン、タラート、ターク、ナンコンラーチャシマー、ナコンシータマラート、ナコンサワン、プラチュアプキリカン、プラチンブリ、パンガー、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペチャブリ、ペチャブーン、ムクダハン、メーホンソン、ラノーン、ロップブリ、ラムパーン、ラムプーン、ローイ、ソンクラー、サケーオ、シンブリ、スコタイ、スラタニ、ウタラディット、ウタイタニ、38県に立地した奨励プロジェクト。 3.1 第3ゾーン内の工業団地内、または工業地区内に立地した推奨プロジェクト。レムチャバン工業団地またはラヨン県における工業団地もしくは奨励工業地域に立地したプロジェクトは2014年12月末までに推奨申請が受理されること。 3.1.1 機械・設備に対し輸入関税を免除する。 3.1.2 法人所得税を8年間免除する。但し、プロジェクトは投資額(土地代および運転資金を除く)が1,000万バーツ以上の場合、操業日より2年以内にISO9000またはISO14000その他類似した国際規格を取得しなければ、法人所得税免除期間が1年間減となる。 3.1.3 輸出向けの製造に使用される原材料および必要資材に対し輸入関税を5年間免除する。 3.1.4 免税期間終了後、投資による純利益に対し、法人所得税を5年間50%減税する。 3.1.5 輸送費、電気代、水道代を、奨励事業の収入発生日から10年の間に2倍まで控除することができる。 3.1.6 プロジェクトのインフラの設置、建設費の25%を、収益を生じた日から10年の間に、純利益から通常の減価償却に加えて控除することができる。奨励事業の収入発生日より10年間に渡り、どの年の利益から控除するのか、あるいは数年に渡って控除が可能である。 3.1.7 国内販売向け原材料または必要資材の輸入税を5年間通常のレートより75%減税をする。(委員会は1年間認可する。)この恩典はレムチャバン工業団地、そして2005年1月1日より推奨を受けたラヨン県の工業地域に立地するプロジェクトは対象外とする。 3.2 第3ゾーン、36県内の工業団地外、または工業地区外に立地した推奨プロジェクト。 3.2.1 機械・設備に対し輸入関税を免除する。 3.2.2 法人所得税を8年間免除する。但し、プロジェクトは投資額(土地代および運転資金を除く)が1,000万バーツ以上の場合、操業日より2年以内にISO9000 ,ISO14000またはその他類似した国際規格を取得しなければ、法人所得税免除期間が1年間減となる。 3.2.3 輸出向けの製造に使用される原材料および必要資材に対し輸入関税を5年間免除する。 3.2.4 プロジェクトのインフラの設置、建設費の25%を、収益を生じた日から10年の間に、純利益から通常の減価償却に加えて控除することができる。奨励事業の収入発生日より10年間に渡り、どの年の利益から控除するのか、あるいは数年に渡って控除が可能である。 3.第3ゾーン ガラシン、ナコンパノム、ナラティワート、ナーン、ブリラム、パタニ、パヤオ、プレー、マハーサラカム、ヤソトン、ヤラー、ローイエット、シーサケート、サコンナコン、サトゥーン、スリン、ノーングブアラムプー、チャイヤプーム、ノンカイ、ウボンラッチャタニー、ウドンタニー、アムナートジャラーン22県に立地した奨励プロジェクト。 4.1 機械・設備に対し輸入関税を免除する。 4.2 法人所得税を8年間免除する。但し、プロジェクトは投資額(土地代および運転資金を除く)が1,000万バーツ以上の場合、操業日より2年以内にISO9000 ,ISO14000またはその他類似した国際規格を取得しなければ、法人所得税免除期間が1年間減となる。 4.3 輸出向けの製造に使用される原材料および必要資材に対し輸入関税を5年間免除する。 4.4免税期間終了後、投資による純利益に対し、法人所得税を5年間50%減税する。 4.5 輸送費、電気代、水道代を、奨励事業の収入発生日から10年の間に2倍まで控除することができる。 4.6 プロジェクトのインフラの設置、建設費の25%を、収益を生じた日から10年の間に、純利益から通常の減価償却に加えて控除することができる。奨励事業の収入発生日より10年間に渡り、どの年の利益から控除するのか、あるいは数年に渡って控除が可能である。 4.7 国内販売向け原材料または必要資材の輸入税を5年間通常のレートより75%減税する。(委員会は1年間認可する。)工業団地内、または工業地区内に立地し、2014年12月末までに推奨申請が受理されること。 環境汚染や、環境に影響を及ぼす事業は、投資委員会によって工業団地内、または工業地区内に立地しなければならないと条件付けられている。 1. なめし、皮革仕上げ、獣毛の加工 2. 繊維製品の漂白、染色および仕上げ 3. シアン化合物を使用した熱処理 4. 乗り物電子部品の製造 電子製品(エレクトロニクス)の製造 5. リサイクル事業 対し、他の業種は工業団地、工業地域であれば、どのゾーンにでも設立することができるが、各県の都市計画によって禁止された場所であってはならない。そして、工業省もしくは、関連する政府の許可を受けなければならない。 工業地域の規則に違反しない場合、奨励を受けた企業は工場移転地の変更を申請することができ、奨励の条件は変更後の新しい立地での条件となる。 奨励を受けることができるのは、操業を始めた日から適用するものとする。 工場移転に伴う特典の一例 改善前 改善後 工場移転地 チョンブリ (第2ゾーン) プラチンブリ(第3ゾーン) 所得税の免税 3 年 8 年 1/4/2003 - 31/3/2009 1/4/2003 – 31/3/2011 原材料の免税 1年(+延長2年) 5年 1/2/2003 – 31/1/2009 1/2/2003 – 1/1/2008 移転によって税制上の特典が受けられるのは、新しい立地に工場を移転してからとなる。 既存の場所から、より後進の地方への移転を奨励するため、既存の場所の方が新しい工場より多くの特典が受けられる場合でも、新しい立地での条件となる。 例えば、第2ゾーンから第1ゾーンに移転した場合、受けられる特典が減り、新しい立地での条件となる。 タイ国投資委員会ウェブサイトより抜粋 www.boi.go.th

Contact

Mr.Masashi Yamamoto

Mobile : 081-826-6347 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวสาร APS

 • THAIYO ENGINNERING LTD, >

  THAIYO ENGINNERING LTD, is authorized distributor in KOBELCO air compressor for sale and maintenance since 1991. In addition to screw Read More
 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  International Headquarters (IHQ)provide the following services to Associated Enterprises(in Thailand/Overseas) Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  BOIは、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 Read More
 • 1
 • 2
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • ผู้สนใจและประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนจะขอเอกสารเผยแพร่ขอคำแนะนำ ด้านการลงทุน และแบบฟอร์ม
 • วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นหมายถึงอะไร ตามประกาศสำนักงานฯ ที่ ป.1/2546 ลงวันที่ 16 มกราคม 2546
 • โครงการที่ได้รับส่งเสริมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา จะมีเงื่อนไขกำหนดให้ต้องใช้เครื่องจักรใหม่ในโครงการ
 • หลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติในการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม
 • ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
 • การจดทะเบียนธุรกิจ (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , นิติบุคคล)เจ้าของกิจการมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียน
 • ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุน ของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 • คนต่างด้าว ที่จะประกอบอาชีพในประเทศไทยได้จะต้องได้ รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราว และได้รับใบอนุญาตทำงาน
 • รายชื่อลูกค้า ที่ให้ความไว้วางใจกับเรา APS PRIVILEGE (THAILAND)CO.,LTD.เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

Certificate

Nest16
Griffit
playwith1
GBPS
EGR
TTS
robot
playwith
spcdb
jtcmdb
itccps
jtcm
chatrbucha
composite
toray
intenmould
satopress
17
IPO
nsswt
event pop1
datawow
Polythai
PTT
TTT
«
»
Join bet365 Poker nad play.