สำนักตรวจคนเข้าเมือง VISA & WORK PERMIT

 

Visa & Work permit Service

คน ต่างด้าวที่จะประกอบอาชีพในประเทศไทยได้จะต้องได้ รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราว และได้รับใบอนุญาตทำงาน เรามีบริการขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว (Work Permit), ต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมบริการดูแลทุกประเภท, ต่อวีซ่า (Visa) ให้ชาวต่างด้าวพร้อมดูแลให้ตลอดปี, ต่อ Visa ประเภทอื่น ๆ และเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
โดยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญใน งานที่ให้บริการโดยตรง
งานบริการ
ขอใบอนุญาตทำงาน ให้คนต่างด้าว
ต่อใบอนุญาตทำงาน ครบปี
เปลี่ยนแปลง /แก้ไขใบอนุญาตทำงาน
ต่อ Non-Immigrant Visa "B"
ต่อ Non-Immigrant Visa "O"
เปลี่ยน ประเภทวีซ่าจาก Tourist หรือ Transit Visa เป็น Non-Immigrant "B"
ต่อหรือ ขยายเวลาตามใบอนุญาตเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
แก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่
ทำเรื่องขอ เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
ช่างฝีมือ ตามมาตรา 25
1.1 ในกรณีขออนุมัติตำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าวครั้งแรก
1.2 ในกรณีขอบรรจุต่างด้าวในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติ
1.3 ในกรณีขออนุญาตให้ครอบครัวของคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศ
1.4 ในกรณีขออนุมัติตำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าวเพิ่มเติม
1.5 ในกรณีขอนุญาตให้คนต่างด้าวบุคคลใหม่มาปฏิบัติงานแทนบุคคลเดิม
1.6 ในกรณีขออนุญาตให้คนต่างด้าวหรือครอบครัวอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิเดิม
1.7 ในกรณีขออนุญาตให้คนต่างด้าวปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
1.8 ในกรณีขอความร่วมมือในการประทับตราวีซ่าหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้แก่คนต่างด้าว
1.9 ในกรณีแจ้งเปลี่ยนสัญชาติของคนต่างด้าว
1.10 ในกรณีขออนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่บริษัทฯในเครือเดียวกัน
1.11 ในกรณีขอขยายเวลาการอยู่ในประเทศของคนต่างด้าว (ต่ออายุ)
1.12 ในกรณีขออนุญาตให้คนต่างด้าวเพิ่มหรือย้ายท้องที่ทำงาน
1.13 ในกรณีขออนุญาตให้คนต่างด้าวนำของใช้ส่วนตัวเข้ามาในราชอาณาจักร
1.14 ในกรณีแจ้งพ้นตำแหน่งของคนต่างด้าว
1.15 ในกรณีขออนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน
1.16 กรณีอื่นๆ

Join bet365 Poker nad play.