เขตปลอดอากร Free Zone

เขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)

เป็น พื้นที่ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมตามพี้นที่ที่ศุลกากรกำหนด กิจการใน พี้นที่ Free Zone จะได้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าทั้งเครื่องจักรและวัตถุ ดิบ เขตพื้นที่ Free Zone จะตั้งอยู่ที่ใดก็ได้ตามที่กรมศุลกากรกำหนด
สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากร
• ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือสิ่งจำเป็นที่นำมาผลิตเพื่อการส่งออก
• ได้รับยกเว้นภาษีขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับที่ใช้ในการประกอบ อุตสาหกรรมและพานิชยกรรม
• ยกเว้นภาษีอากรขาออกสำหรับสินค้าหรือผลิตภัฒฑ์เพื่อส่งออก
• ไม่จำกัดปริมาณการส่งออกรวมถึงไม่กำหนดระยะเวลาในการส่งออก
• การคำนวนภาษีมูบค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 สำหรับสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อการส่งออก
ความสะดวกในการประกอบการ
• อำนวยความสะดวกในการนำสินค้าและวัตถุดิบเข้ามาในประเทศและเข้าไปในเขตประกอบ การเสรี เพื่อผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าหรือบริการ โดยไม่ต้องระบุความเป็นเจ้าของ
• อำนวยความสะดวก ในการดำเนินการส่งออกสินค้าจากเขตประกอบการเสรีไปต่างประเทศ ด้วยการกำหนดให้การนำของหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด ได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยมิต้องขอหรือมีใบอนุญาตนำเข้าและการควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมาย อื่น ตลอดจนการประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงกฎหมายศุลกากร

Join bet365 Poker nad play.