เขตส่งเสริมการค้า EPZ

EPZ หรือ Export Processing Zone (เขตอุตสาหกรรมส่งออก)
เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยผู้ ที่ เข้าไปตั้งโรงงานใน EPZ จะเปรียบเสมือนกับอยู่ต่างประเทศ เมื่อมีการนำเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบจะไม่เสียอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม เขตอุตสาหกรรมส่งออกเป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม การค้าหรือบริการ เพื่อส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศและกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือ เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมการค้าหรือบริการเพื่อส่งสินค้าออกไป จำหน่ายยังต่างประเทศ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อการส่งออกในเขตอุตสาหกรรมส่ง ออก

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ)

ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งของดังกล่าวที่จำเป็นในการผลิตและของใช้ในการสร้างโรงงานหรืออาคาร
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับของที่นำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

Join bet365 Poker nad play.