พิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บน เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 และ 8 ทวิ แห่งกฎหมายศุลกากร พ.ศ. 2469 โดยงดเว้นการเก็บอากรขาเข้าและขาออกแก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อส่งออกไปยังนอกประเทศ ทั้งนี้ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเดิมเหมือนและที่นำเข้าหรือในสภาพที่ได้ผลิต ผสมหรือประกอบ เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คลังสินค้าทัณฑ์บนที่กรมศุลกากรประกาศกำหนดให้มีการจัดตั้งเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรมี 7 ประเภท ดังนี้
1. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
2. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
3. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
4. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)
5. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.)
6. คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ
7. เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร

 

คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร?

การงดเว้นการเก็บอากรสำหรับของที่นำ เข้า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และ 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2543 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

(1) คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาของที่นำ เข้าจากต่างประเทศ การบรรจุหรือแบ่งบรรจุ การขนถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า และเพื่อกิจการอื่นๆ ที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควรอันจะเป็นการช่วยสนับสนุนการผลิต การประกอบอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

(2) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปส่วนหนึ่ง กับร้านค้าปลอดอากรอีกส่วนหนึ่ง ประเภทร้านค้าปลอดอากรสำหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น เพื่อให้นำออกไปนอกราชอาณาจักรโดยได้ปฏิบัติตาม ระเบียบที่อธิบดีกำหนด

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอด อากร มี 2 ประเภท คือ คลังสินค้าทัณฑ์บนกลาง และคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขาย

- คลังสินค้าทัณฑ์บนกลาง หมายความรวมถึง คลังสินค้าทัณฑ์บนที่ให้บริการสาธารณะสำหรับเก็บของ เพื่อนำไปแสดงและขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขาย คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขาย หมายความรวมถึง คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรที่จัดตั้งขึ้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ หรือในเมือง สำหรับแสดงและขายของเพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร หรือขายแก่ผู้ซื้อที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดให้ได้รับยกเว้นอากร ประกอบด้วย

- คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขาย 3 ประเภท คือ

(ก) คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับผู้โดยสารขาเข้า หมายถึง คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขายที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภายในห้องผู้โดยสารขาเข้า หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร เพื่อขายเฉพาะสุรา ซิการ์แรตส์ ซิการ์ และยาเส้น แก่ผู้ซื้อที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและไม่เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดให้ ได้รับยกเว้นอากร

(ข) คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับผู้โดยสารขาออก หมายถึง คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขายที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภายในห้องผู้โดยสารขาออก หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร เพื่อขายของนำเข้าจากต่างประเทศ และของภายในประเทศที่อธิบดีกรมศุลกากรให้ความเห็นชอบแก่ผู้ซื้อที่เดิน ทางออกไปนอกราชอาณาจักร

(ค) คลังสินค้าทัณฑ์บนในเมือง หมายถึง คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขายที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งในเมือง หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร เพื่อขายของนำเข้าจากต่างประเทศ และของภายในประเทศที่อธิบดีกรมศุลกากรให้ความเห็นชอบ แก่ผู้ซื้อที่มีหนังสือเดินทางและหลักฐานที่แสดงว่าจะเดินทางออกไปนอกราช อาณาจักร โดยวิธีสั่งซื้อล่วงหน้า (PRE ORDER) ซึ่งผู้ซื้อจะ ได้รับมอบของที่สั่งซื้อ ณ จุดส่งมอบสินค้าที่กำหนดไว้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภายในห้องผู้โดยสารขาออก หรือจัดส่งไปนอกราชอาณาจักรโดยทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด

 

(3) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า เป็น คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า สามารถนำวัตถุดิบจากต่างประเทศ เข้ามาทำการผลิต หรือ ผสม หรือ ประกอบ เป็นสินค้าสำเร็จรูปส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยงดเว้นการเก็บอากรขาเข้า และอากรขาออก แก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเดิมที่นำเข้าหรือในสภาพที่ได้ผลิต หรือ ผสม หรือ ประกอบเป็นของอื่น

การแบ่งประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บนตามลักษณะการประกอบกิจการ
นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 และ 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 โดยแบ่งตามลักษณะการประกอบกิจการดังนี้ คือ


(ก) คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป (มาตรา 8)
(ข) คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป สำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) (มาตรา 8)
(ค) คลังสินค้าทัณฑ์บน สำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) มาตรา 8)
(ง) คลังสินค้าทัณฑ์บน สำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ มาตรา 8 และ ภาค 4 ประเภทที่ 7 แห่ง พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530)
(จ) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร (มาตรา 8 ทวิ (1))
(ฉ) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า (มาตรา 8 ทวิ (2))
(ช) เขตคลังสินค้าทัณฑ์บน สำหรับประกอบการค้าเสรีที่ปลดจากภาระทางภาษีอากร (มาตรา 8 และ 8 ทวิ (2))

 

ที่มา : กรมศุลกากร http://www.customsclinic.org/