การถือกรรมสิทธิที่ดิน

การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ขนาด ของที่ดิน ที่ใช้ประกอบกิจการ ไม่ได้มีกำหนดไว้ แต่สำนักงานฯจะพิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการ ส่วนที่ดินที่ใช้เพื่อการอื่นนั้น ตามประกาศกกท.ที่ 2/2546 กำหนดหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินของคนต่างชาติไว้ดังนี้

- ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน ถือครองได้ไม่เกิน 5 ไร่

- ที่ดินที่เป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้บริหารหรือผู้ชำนาญการ ถือครองได้ไม่เกิน 10 ไร่

- ที่ดินที่เป็นที่พักอาศัยของคนงานถือครองได้ไม่เกิน 20 ไร่

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th