ตัดบัญชีวัตถุดิบ

การตัดบัญชีวัตถุดิบคืออะไร

การตัดบัญชีวัตถุดิบ หมายถึง การลดปริมาณวัตถุดิบที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา 36 หลังจากได้มีการผลิตและส่งออกไปต่างประเทศแล้ว โดยนำหลักฐานการส่งออก (ใบขนสินค้าขาออก) มาดำเนินการตัดบัญชี ขั้นตอนนี้จะดำเนินการหลังจากที่บริษัทได้ขออนุมัติปริมาณสต๊อกสูงสุด ขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ และขออนุมัติสูตรการผลิตไปแล้ว บริษัทจะต้องนำเอกสารการส่งออกมาตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้นำเข้ามาแล้วให้หมด จึงจะถือว่าจบขั้นตอนการยกเว้นอากรขาเข้าโดยสมบูรณ์

หากตัดบัญชีไม่หมด เช่นในกรณีที่มีการนำเข้ามากกว่าการส่งออก หรือนำเข้ามาแล้วไม่ได้ใช้ใน

การผลิตเพื่อส่งออก บริษัทจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม/อากรขาเข้า พร้อมทั้งเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตามสภาพ ณ วันนำเข้า ตามปริมาณวัตถุดิบที่เหลืออยู่ในสต๊อก

 

การตัดบัญชีวัตถุดิบ มีกรณีใดบ้าง

การตัดบัญชีวัตถุดิบ มี 4 กรณี ดังนี้

1. การตัดบัญชีจากการส่งออก

2. การตัดบัญชีโอนสิทธิ์

3. การตัดบัญชีจากการชำระภาษีอากร

4. การตัดบัญชีส่วนสูญเสีย

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th

Join bet365 Poker nad play.