นำเข้าวัตถุดิบ

วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นหมายถึงอะไร

ตามประกาศสำนักงานฯ ที่ ป.1/2546 ลงวันที่ 16 มกราคม 2546 เรื่องคำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงโรงงานสำเร็จรูป วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ได้ระบุ คำจำกัดความของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ไว้ดังนี้

  1. วัตถุดิบ (Raw Material) หมายถึง ของที่ใช้ในการผลิต หรือผสม หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งบางครั้งอาจไม่คงสภาพเดิมเมื่อผ่านกระบวนการแล้ว ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงของที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ด้วย
  2. วัสดุจำเป็น (Essential Material) หมายถึง ของซึ่งจำเป็นต้องใช้และเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองในการผลิต หรือผสม หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน ช่วยลดการสูญเสีย และเพิ่มผลผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลดังกล่าว

 

วัตถุดิบหมุนเวียนและวัตถุดิบไม่หมุนเวียน คืออะไร

วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นอาจแบ่งได้เป็นวัตถุดิบหมุนเวียนและวัตถุดิบไม่หมุนเวียน ดังนี้

1. วัตถุดิบหมุนเวียน (Revolving-Stock Material) หมายถึง วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36(1) เพื่อผลิตเป็นสินค้าตามกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมตามปกติ สามารถนำเข้าโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36(1) แต่จะต้องมีปริมาณถือครองสะสมไม่เกินกว่าปริมาณสต๊อคสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุดิบแต่ละรายการ และเมื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าส่งออก สามารถนำปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ผลิตเพื่อการส่งออกไปตัดบัญชีเพื่อหักลบยอดปริมาณถือครองได้ ซึ่งจะทำให้สามารถนำเข้าวัตถุดิบในครั้งต่อๆ ไปเข้ามาโดยใช้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีอากรได้อีก ในกรณีที่มีปริมาณถือครองครบตามปริมาณสต๊อคสูงสุดแล้ว จะไม่สามารถสั่งปล่อยได้อีก แต่สามารถขอใช้ธนาคารค้ำประกันอากรวัตถุดิบดังกล่าวได้ และเมื่อมีการผลิตส่งออกและตัดบัญชีเพื่อหักลบปริมาณถือครองลง ก็สามารถนำวัตถุดิบที่ใช้ธนาคารค้ำประกันไว้มาขอสั่ง

ปล่อยเพื่อถอนธนาคารค้ำประกันได้

  1. วัตถุดิบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving-Stock Material) ได้แก่ วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นทุกชนิดที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 30 และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 36(1) แต่เป็นการผ่อนผันให้นำเข้าในปริมาณที่จำกัด หรือผ่อนผันให้นำเข้าเป็นการชั่วคราว ถือเป็นวัตถุดิบประเภทไม่หมุนเวียน คือ เมื่อมีการนำเข้าโดยใช้สิทธิประโยชน์ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในช่วงเวลานั้นแล้ว จะไม่สามารถสั่งปล่อยหรือใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีได้อีกแม้ว่าจะมีการตัดบัญชีเพื่อลดยอดปริมาณถือครองหรือไม่ก็ตาม

 

ระบบ RMTS-2011

 

 

1. งานฐานข้อมูล

 

2. งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ

ประเภทของการสั่งปล่อยไว้ท้ายชื่อไฟล์ และแยกแฟ้มการบันทึกข้อมูล โดยกาหนดไว้ 5 ประเภทดังนี้

1 = สั่งปล่อยยกเว้นอากรขาเข้า

2 = ค้าประกัน

3 = สั่งปล่อยถอนค้าประกันเต็มจานวน

4 = สั่งปล่อยถอนค้าประกันไม่เต็มจานวน

5 = ขอคืนอากร

 

3. งานตัดบัญชีวัตถุดิบ