เขตส่งเสริมการค้า EPZ

EPZ หรือ Export Processing Zone (เขตอุตสาหกรรมส่งออก)
เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยผู้ ที่ เข้าไปตั้งโรงงานใน EPZ จะเปรียบเสมือนกับอยู่ต่างประเทศ เมื่อมีการนำเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบจะไม่เสียอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม เขตอุตสาหกรรมส่งออกเป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม การค้าหรือบริการ เพื่อส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศและกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือ เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมการค้าหรือบริการเพื่อส่งสินค้าออกไป จำหน่ายยังต่างประเทศ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อการส่งออกในเขตอุตสาหกรรมส่ง ออก

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ)

ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งของดังกล่าวที่จำเป็นในการผลิตและของใช้ในการสร้างโรงงานหรืออาคาร
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับของที่นำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

ข่าวสาร APS

 • THAIYO ENGINNERING LTD, >

  THAIYO ENGINNERING LTD, is authorized distributor in KOBELCO air compressor for sale and maintenance since 1991. In addition to screw Read More
 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  International Headquarters (IHQ)provide the following services to Associated Enterprises(in Thailand/Overseas) Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  BOIは、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.