ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล : สิทธิประโยชน์มาตรา 31

ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณากำหนดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ซึ่งต้องมีกำหนดเวลาไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

      ในกรณีที่กิจการใดเป็นกิจการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมในกิจการดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

      รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้และรายได้จากการจำหน่ายสินค้ากึ่งสำเร็จรูปตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

      ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

      การคำนวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรา 31

 • ในช่วงเวลาที่ผู้ได้รับส่งเสริมได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 31 จะไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายก็ได้ แต่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ควรติดต่อกับสรรพากรท้องที่เพื่อหารือวิธีปฏิบัติ เช่น อาจให้ผู้ให้บริการว่ามีหนังสือยืนยันว่า การให้บริการนั้นเป็นตามโครงการที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามสิทธิประโยชน์ของ B.O.I. ซึ่งไม่จำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น
 • จะต้องจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายสำหรับโครงการที่ได้รับส่งเสริมแยกจากกิจการส่วนอื่นไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการคำนวณกำไรสุทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษี     กรณี่ที่ไม่สามารถแยกรายได้หรือรายจ่ายได้อย่างชัดเจน ให้ใช้แนวทางดังนี้
 1. รายได้จากผลิตภัณฑ์เดียวกัน
 • แบ่งตามความสามารถของเครื่องจักรตามที่ติดตั้งจริง เป็นต้น

                        รายจ่ายที่แยกไม่ได้และไม่มีเกณฑ์เฉลี่ย เช่น เงินเดือนผู้บริการ

 • เฉลี่ยตามสัดส่วนรายได้ของแต่ละกิจการ เป็นต้น

                        รายได้ครั้งแรกที่จะเริ่มใช้สิทธิ ต้องไม่เป็นรายได้ก่อนวันได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม และจะเริ่มใช้สิทธิได้หลังจากที่ได้รับบัตรส่งเสริม

                        การเริ่มใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ไม่เกี่ยวข้องกับวันเปิดดำเนินการ

                        รายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้และส่วนสูญเสีย ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องเป็นไปตามชนิดและปริมาณที่ระบุในบัตรส่งเสริม โดยไม่ได้แปรรูปเป็นอย่างอื่น

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล : สิทธิประโยชน์มาตรา 34

 เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรา 34

 • จะได้รับสิทธิเฉพาะเงินปันผลส่วนที่จ่ายจากโครงการที่ได้รับส่งเสริม
 • ต้องเป็นเงินปันผลที่จ่ายและได้รับ ในช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 31
 • ไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่่จ่าย สำหรับเงินปันผลนั้น
 • กรณีที่มีกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมและไม่ได้รับส่งเสริม จะเลือกจ่ายเงินปันผลจากกิจการใดจำนวนเท่าใดก็ได้ โดยการระบุไว้ในบันทึกการประชุม แต่หากไม่ระบุ ให้เฉลี่ยเงินปันผลตามสัดส่วนกำไรสุทธิของแต่ละโครงการ
 • สามารถจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น และไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล : สิทธิประโยชน์มาตรา 35

เพื่อส่งเสริมการลงทุนในท้องที่หรือเขตพื้นที่ใด คณะกรรมการจะกำหนดท้องที่หรือเขตพื้นที่นั้นเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

      นอกจากสิทธิและประโยชน์ตามมาตราอื่น คณะกรรมการมีอำนาจให้ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในท้องที่หรือเขตพื้นที่ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ได้รับสิทธิและประโยชน์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

      (1) การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีกำหนดเวลาไม่เกินห้าปี โดยนับจากวันที่กำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี สิ้นสุดลง หรือนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

      (2) การอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของจำนวนเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

      (3) การอนุญาตให้หักเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดจากกำไรรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของเงินที่ลงทุนแล้วในการนั้น โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการลงทุน ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรา 35

 • มาตรา 35 (1)
 1. การนับวันที่เริ่มใช้สิทธิมาตรา 35 (1)
      จะเริ่มนับต่อจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 31 หรือนับต่อจากวันที่ใช้สิทธิครบตามวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มาตรา 31 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าจะวันใดจะถึงก่อนกัน
 2. การใช้สิทธิตามมาตรา 35 (1) ไม่มีกรอบวงเงินสูงสุดในการลดหย่อนภาษีเงินได้

 

 • มาตรา 35 (2)
 1. การหักค่าขนส่งเป็น 2 เท่า
 • ให้หักเฉพาะค่าขนส่งในประเทศเท่านั้น ได้แก่ ค่าขนส่งสินค้า เครื่องจักร และวัตถุดิบ แต่ไม่รวมถึงค่าขนส่งพนักงาน
 • การหักค่าขนส่งในประเทศในประเทศ ให้หักเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงเท่านั้น เช่น
  • ค่าน้ำมันยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้า
  • เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถขนส่ง
  • ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะขนส่งสินค้า
  • ค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะขนส่งสินค้า
  • ค่าเบี้ยประกันของยานพาหนะขนส่งสินค้า เป็นต้น

                        การหักค่าไฟฟ้าเป็น 2 เท่า

 • กรณีที่ซื้อ
  หักตามต้นทุนจริง โดยไม่รวมค่าบำรุงมิเตอร์
 • กรณีผลิตใช้เอง
  ให้จัดทำบัญชีแยกค่าไฟฟ้าจากบัญชีอื่นๆ

                        การหักค่าประปาเป็น 2 เท่า

 • กรณีที่ซื้อ
  หักตามต้นทุนจริง โดยไม่รวมค่าบำรุงมิเตอร์
 • กรณีผลิตใช้เอง
  หากมีการซื้อน้ำมันดิบ ให้หักค่าใช้จ่ายตามต้นทุนการซื้อน้ำมันดิบ และต้นทุนการทำน้ำดิบให้เป็นน้ำประปา

 

 • มาตรา 35 (3)
 • การติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่
  • ค่าติดตั้งหรือก่อสร้างระบบคมนาคม เช่น ถนน ท่าเทียบเรือ ทางรถไฟ และการวางท่อสำหรับการขนส่ง เป็นต้น
  • ค่าติดตั้งหรือก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการที่ได้รับส่งเสริม เช่น ระบบไฟฟ้า (การปักเสา พาดสาย) หรือระบบน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นต้น

ข่าวสาร APS

 • THAIYO ENGINNERING LTD, >

  THAIYO ENGINNERING LTD, is authorized distributor in KOBELCO air compressor for sale and maintenance since 1991. In addition to screw Read More
 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  International Headquarters (IHQ)provide the following services to Associated Enterprises(in Thailand/Overseas) Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  BOIは、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.