การถือกรรมสิทธิที่ดิน

การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ขนาด ของที่ดิน ที่ใช้ประกอบกิจการ ไม่ได้มีกำหนดไว้ แต่สำนักงานฯจะพิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการ ส่วนที่ดินที่ใช้เพื่อการอื่นนั้น ตามประกาศกกท.ที่ 2/2546 กำหนดหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินของคนต่างชาติไว้ดังนี้

- ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน ถือครองได้ไม่เกิน 5 ไร่

- ที่ดินที่เป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้บริหารหรือผู้ชำนาญการ ถือครองได้ไม่เกิน 10 ไร่

- ที่ดินที่เป็นที่พักอาศัยของคนงานถือครองได้ไม่เกิน 20 ไร่

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th

ข่าวสาร APS

 • THAIYO ENGINNERING LTD, >

  THAIYO ENGINNERING LTD, is authorized distributor in KOBELCO air compressor for sale and maintenance since 1991. In addition to screw Read More
 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  International Headquarters (IHQ)provide the following services to Associated Enterprises(in Thailand/Overseas) Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  BOIは、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.