การถือกรรมสิทธิที่ดิน

การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ขนาด ของที่ดิน ที่ใช้ประกอบกิจการ ไม่ได้มีกำหนดไว้ แต่สำนักงานฯจะพิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการ ส่วนที่ดินที่ใช้เพื่อการอื่นนั้น ตามประกาศกกท.ที่ 2/2546 กำหนดหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินของคนต่างชาติไว้ดังนี้

- ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน ถือครองได้ไม่เกิน 5 ไร่

- ที่ดินที่เป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้บริหารหรือผู้ชำนาญการ ถือครองได้ไม่เกิน 10 ไร่

- ที่ดินที่เป็นที่พักอาศัยของคนงานถือครองได้ไม่เกิน 20 ไร่

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th

ข่าวสาร APS

 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  International Headquarters (IHQ)provide the following services to Associated Enterprises(in Thailand/Overseas) Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  BOIは、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 Read More
 • 原材料と必要資材について >

  2003年1月16日付投資委員会告示P.1/2546(2003年)により、部分品、アクセサリー、道具、用具、プレハブ工場、原材料、及び必要資材について次のように定義された。 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.