ตัดบัญชีวัตถุดิบ

การตัดบัญชีวัตถุดิบคืออะไร

การตัดบัญชีวัตถุดิบ หมายถึง การลดปริมาณวัตถุดิบที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา 36 หลังจากได้มีการผลิตและส่งออกไปต่างประเทศแล้ว โดยนำหลักฐานการส่งออก (ใบขนสินค้าขาออก) มาดำเนินการตัดบัญชี ขั้นตอนนี้จะดำเนินการหลังจากที่บริษัทได้ขออนุมัติปริมาณสต๊อกสูงสุด ขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ และขออนุมัติสูตรการผลิตไปแล้ว บริษัทจะต้องนำเอกสารการส่งออกมาตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้นำเข้ามาแล้วให้หมด จึงจะถือว่าจบขั้นตอนการยกเว้นอากรขาเข้าโดยสมบูรณ์

หากตัดบัญชีไม่หมด เช่นในกรณีที่มีการนำเข้ามากกว่าการส่งออก หรือนำเข้ามาแล้วไม่ได้ใช้ใน

การผลิตเพื่อส่งออก บริษัทจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม/อากรขาเข้า พร้อมทั้งเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตามสภาพ ณ วันนำเข้า ตามปริมาณวัตถุดิบที่เหลืออยู่ในสต๊อก

 

การตัดบัญชีวัตถุดิบ มีกรณีใดบ้าง

การตัดบัญชีวัตถุดิบ มี 4 กรณี ดังนี้

1. การตัดบัญชีจากการส่งออก

2. การตัดบัญชีโอนสิทธิ์

3. การตัดบัญชีจากการชำระภาษีอากร

4. การตัดบัญชีส่วนสูญเสีย

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th

ข่าวสาร APS

 • THAIYO ENGINNERING LTD, >

  THAIYO ENGINNERING LTD, is authorized distributor in KOBELCO air compressor for sale and maintenance since 1991. In addition to screw Read More
 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  International Headquarters (IHQ)provide the following services to Associated Enterprises(in Thailand/Overseas) Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  BOIは、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.