นำเข้าวัตถุดิบ

วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นหมายถึงอะไร

ตามประกาศสำนักงานฯ ที่ ป.1/2546 ลงวันที่ 16 มกราคม 2546 เรื่องคำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงโรงงานสำเร็จรูป วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ได้ระบุ คำจำกัดความของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ไว้ดังนี้

 1. วัตถุดิบ (Raw Material) หมายถึง ของที่ใช้ในการผลิต หรือผสม หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งบางครั้งอาจไม่คงสภาพเดิมเมื่อผ่านกระบวนการแล้ว ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงของที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ด้วย
 2. วัสดุจำเป็น (Essential Material) หมายถึง ของซึ่งจำเป็นต้องใช้และเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองในการผลิต หรือผสม หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน ช่วยลดการสูญเสีย และเพิ่มผลผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลดังกล่าว

 

วัตถุดิบหมุนเวียนและวัตถุดิบไม่หมุนเวียน คืออะไร

วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นอาจแบ่งได้เป็นวัตถุดิบหมุนเวียนและวัตถุดิบไม่หมุนเวียน ดังนี้

1. วัตถุดิบหมุนเวียน (Revolving-Stock Material) หมายถึง วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36(1) เพื่อผลิตเป็นสินค้าตามกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมตามปกติ สามารถนำเข้าโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36(1) แต่จะต้องมีปริมาณถือครองสะสมไม่เกินกว่าปริมาณสต๊อคสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุดิบแต่ละรายการ และเมื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าส่งออก สามารถนำปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ผลิตเพื่อการส่งออกไปตัดบัญชีเพื่อหักลบยอดปริมาณถือครองได้ ซึ่งจะทำให้สามารถนำเข้าวัตถุดิบในครั้งต่อๆ ไปเข้ามาโดยใช้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีอากรได้อีก ในกรณีที่มีปริมาณถือครองครบตามปริมาณสต๊อคสูงสุดแล้ว จะไม่สามารถสั่งปล่อยได้อีก แต่สามารถขอใช้ธนาคารค้ำประกันอากรวัตถุดิบดังกล่าวได้ และเมื่อมีการผลิตส่งออกและตัดบัญชีเพื่อหักลบปริมาณถือครองลง ก็สามารถนำวัตถุดิบที่ใช้ธนาคารค้ำประกันไว้มาขอสั่ง

ปล่อยเพื่อถอนธนาคารค้ำประกันได้

 1. วัตถุดิบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving-Stock Material) ได้แก่ วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นทุกชนิดที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 30 และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 36(1) แต่เป็นการผ่อนผันให้นำเข้าในปริมาณที่จำกัด หรือผ่อนผันให้นำเข้าเป็นการชั่วคราว ถือเป็นวัตถุดิบประเภทไม่หมุนเวียน คือ เมื่อมีการนำเข้าโดยใช้สิทธิประโยชน์ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในช่วงเวลานั้นแล้ว จะไม่สามารถสั่งปล่อยหรือใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีได้อีกแม้ว่าจะมีการตัดบัญชีเพื่อลดยอดปริมาณถือครองหรือไม่ก็ตาม

 

ระบบ RMTS-2011

 

 

1. งานฐานข้อมูล

 

2. งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ

ประเภทของการสั่งปล่อยไว้ท้ายชื่อไฟล์ และแยกแฟ้มการบันทึกข้อมูล โดยกาหนดไว้ 5 ประเภทดังนี้

1 = สั่งปล่อยยกเว้นอากรขาเข้า

2 = ค้าประกัน

3 = สั่งปล่อยถอนค้าประกันเต็มจานวน

4 = สั่งปล่อยถอนค้าประกันไม่เต็มจานวน

5 = ขอคืนอากร

 

3. งานตัดบัญชีวัตถุดิบ

ข่าวสาร APS

 • THAIYO ENGINNERING LTD, >

  THAIYO ENGINNERING LTD, is authorized distributor in KOBELCO air compressor for sale and maintenance since 1991. In addition to screw Read More
 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  International Headquarters (IHQ)provide the following services to Associated Enterprises(in Thailand/Overseas) Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  BOIは、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.