ขออนุมัติจำหน่าย, ทำลายเครื่องจักร/แม่พิมพ์

การทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย

      กรณีที่เครื่องจักรที่นำเข้าโดยใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร ชำรุดเสียหาย ในระหว่างที่ยังไม่ปลอดจากภาระภาษีอากร สามารถขอดำเนินการตัดบัญชีโดยไม่มีภาระภาษีอากรโดยการขอทำลาย ส่งออก หรือบริจาคให้กับส่วนราชการ องค์กรของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศล

กรณีขอทำลาย จะต้องดำเนินการดังนี้

 1. ระบุรายการและจำนวนเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย สาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียหาย และหลักฐาน (ถ้ามี)
 2. ขออนุมัติวิธีการทำลาย
 3. ต้องเก็บรักษาเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายไว้ เพื่อให้ Board Of Investment (BOI) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไปดำเนินการตรวจสอบสภาพก่อนการทำลาย
 4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำลาย จะต้องดำเนินการตามวิธีการที่ได้รับอนุมัติ ภายใต้การควบคุมของ Board Of Investment (BOI) หรือผู้ได้รับมอบหมาย และส่งหลักฐานการดำเนินการให้ Board Of Investment (BOI) เพื่อตัดบัญชีต่อไป

      การจำหน่ายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย แต่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น จะต้องชำระภาษีอากรขาเข้าตามสภาพในราคาและอัตราอากร ณ วันที่ Board Of Investment (BOI) กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือนำของบริษัท
 • หนังสือชี้แจงรายการเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายและสาเหตุ
 • วิธีการทำลาย
 • หลักฐานแสดงการทำลาย
 • สำเนาหนังสือสั่งปล่อย อินวอยซ์ ใบขนขาเข้า ของเครื่องจักรที่ขอทำลาย

การจำหน่าย/โอน/บริจาค เครื่องจักร

      ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถขอการจำหน่าย/โอน/บริจาค เครื่องจักรได้ โดยมีแนวทางพิจารณาดังนี้

 1. ต้องเป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า
 2. ที่ผ่านมาดำเนินการถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัตรส่งเสริม
 3. ไม่ทำให้กรรมวิธีผลิตหรือกำลังผลิตเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จะมีเครื่องจักรใหม่เข้ามาทดแทน
 4. กรณีจำหน่าย
 • หากนำเข้ามายังไม่ถึง 5 ปี จะต้องชำระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันที่ขอยื่นจำหน่าย แต่หากเกิน 5 ปี จะไม่มีภาระภาษี

                        กรณีโอน

 • ผู้รับโอนต้องเป็นผู้ได้รับส่งเสริมที่มีลักษณะโครงการสอดคล้องสามารถรับโอนเครื่องจักรของผู้โอนได้ เช่น กรรมวิธีการผลิต โครงการให้ใช้เครื่องเก่า เป็นต้น และยังมีระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรอยู่
  แต่หากสิทธิฯของผู้รับโอนน้อยกว่า ผู้โอนจะต้องชำระภาษีอากรของเครื่องจักรในส่วนที่เกิน 

                          กรณีบริจาค

  • ต้องบริจาคให้แก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ที่สามารถนำเครื่องจักรนั้นไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเหล่านั้น

  เอกสารที่ต้องใช้

  • หนังสือนำของบริษัท
  • รายการและจำนวนเครื่องจักรที่จำหน่าย/โอน/บริจาค
  • แบบคำขออนุญาตจำหน่าย/โอน/บริจาคเครื่องจักร (F IN MC 04)
  • สำเนาหนังสือสั่งปล่อย อินวอยซ์ ใบขนขาเข้า ของเครื่องจักรที่ขอจำหน่าย/โอน/บริจาค

ข่าวสาร APS

 • THAIYO ENGINNERING LTD, >

  THAIYO ENGINNERING LTD, is authorized distributor in KOBELCO air compressor for sale and maintenance since 1991. In addition to screw Read More
 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  International Headquarters (IHQ)provide the following services to Associated Enterprises(in Thailand/Overseas) Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  BOIは、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.