ตัดบัญชีเครื่องจักร

การตัดบัญชีเครื่องจักร

การตัดบัญชีเครื่องจักรแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ

การตัดรายการเครื่องจักรเพื่อปลอดภาระภาษีอากร

      คือการตัดรายการเครื่องจักรเพื่อให้ปลอดจากภาระภาษีอากร โดย โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

เป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อยภาษีอากรเครื่องจักร ซึ่งได้นำเข้ามาเกินกว่า 5 ปีแล้ว

ต้องไม่ได้ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

หลังจากได้รับอนุมัติการตัดบัญชีเพื่อปลอดจากภาระภาษีอากรแล้ว ยังคงต้องใช้เครื่องจักรดังกล่าวในโครงการที่ได้รับส่งเสริมต่อไป

 

การตัดบัญชีเครื่องจักรเนื่องจากมีการจำหน่ายออกจากบัญชี

      คือการตัดรายการเครื่องจักรออกจากบัญชีสั่งปล่อย เนื่องจากได้มีการจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว เช่น การส่งออก ทำลาย บริจาค หรือจำหน่าย เป็นต้น โดยจะต้องใช้เอกสารหลักฐานดังนี้

หนังสือบริษัท

แบบตัดบัญชีเครื่องจักร

สำเนาหนังสือสั่งปล่อย อินวอยซ์ ใบขนขาเข้า ของรายการเครื่องจักรที่ขอตัดบัญชี

เอกสารประกอบการพิจารณาในแต่กรณี ดังนี้

1) การส่งเครื่องจักรออกไปต่างประเทศ

หนังสืออนุญาตให้ส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ

ใบขนสินค้าขาออกที่ระบุสถานะ status 04 โดยระบุรายการเครื่องจักรที่ส่งออกให้เรียงรายการตามหนังสืออนุญาต

2) การทำลายเครื่องจักร

หนังสืออนุญาตให้ทำลายเครื่องจักร

ใบรับรองผลตรวจสอบการทำลายเครื่องจักรจากผู้ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน

3) การบริจาคเครื่องจักร

หนังสืออนุญาตให้บริจาคเครื่องจักร

หนังสือขอบคุณจากผู้ได้รับบริจาคเครื่องจักร ซึ่งระบุรายการและจำนวนของเครื่องจักรตรงกับหนังสืออนุญาตของ Board Of Investment (BOI)

4) การจำหน่ายเครื่องจักรโดยมีภาระภาษี

หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายเครื่องจักร

ใบขนสินค้าขาเข้าของเครื่องจักรที่จำหน่าย

ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานที่แสดงรายการเครื่องจักรที่กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีอากร

 

ข่าวสาร APS

 • THAIYO ENGINNERING LTD, >

  THAIYO ENGINNERING LTD, is authorized distributor in KOBELCO air compressor for sale and maintenance since 1991. In addition to screw Read More
 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  International Headquarters (IHQ)provide the following services to Associated Enterprises(in Thailand/Overseas) Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  BOIは、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.